AKM Gdańsk.
odwiedzono nas:
397020 razy
od 21-06-2016.
POLSKI    ENGLISH
AKM na facebook'u

Wspierają nas:

Żaglownia Bryt Sails.
Sklep Wind.
Wydawnictwo MARPRESS.

 PRZETARGI
Aktualne

Ogłoszenie nr 2023-47764-163129

Termin składania ofert: 2023-07-24
Data opublikowania ogłoszenia:2023-06-19

1. Przedmiotem zamówienia jest „Wykonanie robót budowlano-montażowych dla projektu pn. „Rozbudowa i przebudowa przystani klubowej Akademickiego Klubu Morskiego w Górkach Zachodnich w ramach przedsięwzięcia pn. Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej”. (dalej jako „Przedmiot zamówienia”).

Przedmiot zamówienia został podzielony na dwie części, w ramach których będą realizowane poszczególne zadania:
Część I – Zadanie 1;
Część II – Zadania 2 – 4.

UWAGA: w ramach Zapytania Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania prac, zgodnie z zatwierdzonym projektem architektoniczno-budowlanym, jedynie w zakresie określonym przez Zamawiającego tj. Zadania 1 – 4.

2. Przedmiot zamówienia obejmuje następujące zadania:

I. Zadanie 1 – Dostawa oraz wykonanie robót budowlano-montażowych dotyczących pomostu pływającego „A” (na przedłużeniu pomostu istniejącego) oraz pomostu „C” (rozbiórka istniejącej konstrukcji i zastąpienie jej pomostem pływającym), m.in. :
Pontony żelbetowe, typu ciężkiego (pełnobetonowego) stabilizowane na pozycji przy pomocy systemu martwych kotwic żelbetowych na cięgnach elastycznych. Do pomostu zamontowanych będzie 20 y- bomów (odnóg cumowniczych) zróżnicowanej długości: ( 8 y-bomy L=8,0, 6 y-bomów L = 10,0 m, 6 y-bomów l =12,0 m) tak aby zapewnić planowaną ilość miejsc cumowniczych.. Na końcu pomostu zamontować światło ostrzegawcze i tablicę informacyjną o dopuszczalnych parametrów cumujących do pomostu jednostek.
• wykonanie 8 y-bomów L=8,0m,
• wykonanie 6 y-bomów L = 10,0 m,
• wykonanie 6 y-bomów l =12,0 m,
• Zamontowanie świateł ostrzegawczych na końcu pomostu,
• Zamontowanie tablicy informacyjnej na końcu pomostu o dopuszczalnych parametrach cumujących do pomostu jednostek.

Rozbiórka istniejącego pomostu C poprzez demontaż konstrukcji nośnej i ucięcie pali drewnianych przy dnie. Szczegółowy opis inwestycji zawiera dokumentacja projektowa stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszego opisu przedmiotu zamówienia.

W ramach prowadzonych prac modernizacyjnych przystani przewiduje się wykonanie łącznie następującej ilości nowych stanowisk cumowniczych:
• 24 miejsca cumownicze dla jednostek LOA < 8,0 m
• 15 miejsc cumowniczych dla jednostek LOA < 10,0 m
• 11 miejsc cumowniczych dla jednostek LOA < 14,0 m

II. Zadanie 2 - Wykonanie budowy budynku sanitarnego o powierzchni około 70,0 m2:

Budynek jednokondygnacyjny, w technologii tradycyjnej, konstrukcja lekka, zgodnie z zatwierdzonym projektem architektoniczno-budowlanym.
W budynku następujące pomieszczenia:
• Pomieszczenia sanitarne dla pań:
o dwie toalety
o dwie umywalki
o dwa stanowiska prysznica
o przebieralnia
• Pomieszczenia sanitarne dla panów:
o dwie toalety
o dwie umywalki
o dwa pisuary
o dwa stanowiska prysznica
o przebieralnia
• Pomieszczenie na toaletę dla niepełnosprawnych
• Pomieszczenie gospodarcze na sprzęt do porządkowy

Budynek o lekkiej konstrukcji, wyposażony w system ogrzewania umożliwiający podtrzymanie minimalnej wymaganej temperatury w okresie poza sezonem nawigacyjnym (dopuszcza się ogrzewania za pomocą klimatyzatora lub pompy ciepła typu powietrznego) posadowiony w taki sposób, aby spełniał wymagania Urzędu Morskiego dotyczące stref zalewania przy wysokich stanach wody (rzedną posadzki zgodnie z udzielonym pozwoleniem wodnoprawnym). Budynek będzie eksploatowany w sezonie nawigacyjno-remontowym. Prysznice z dostępem do ciepłej wody w systemie przedpłatowym. Instalacja elektryczna powinna spełnić przepisy dotyczące budynków tego typu. Oświetlenie pomieszczeń naturalne i elektryczne, energooszczędne (oprawy LED). Wyposażenie budynku zarówno stałe, jak i ruchome powinno spełniać wymogi BHP i PIP. Budynek należy wyposażyć w standardowe elementy wyposażenia toalet takiej jak pojemniki na mydło, lustra, wieszaki, ławki. Wszystkie stosowane urządzenia powinno mieć odpowiednią klasę zabezpieczenia IP. Zapewnić podjazdy dla niepełnosprawnych. Na północnej ścianie budynku sanitariatów zlokalizowana powinna zostać zadaszona zmywalnia naczyń z kranami oszczędnego zużycia wody (przyciskowe lub z czujnikiem ruchu).

III. Zadanie 3 - Wykonanie montażu źródeł energii odnawialnej:

Budynek należy wyposażyć w system energii odnawialnej - pompa ciepła (typu gruntowego lub powietrznego), układ solarnego podgrzewania wody i ogniwa fotowoltaiczne z wykorzystaniem maksymalnej dostępnej powierzchni połaci dachowej (z podziałem na system solarny i ogniwa fotowoltaiczne). Ogniwa i system solarny montowane na dachach budynków lądowych. Pompa ciepła (ziemna lub powietrzna) w bezpośrednim sąsiedztwie budynku sanitariatów. Przy projektowaniu systemu należy osiągnąć zbilansowanie poboru energii elektrycznej z zapotrzebowaniem. Energii odnawialna przeznaczona do dogrzewania pomieszczeń w okresie jesienno zimowym (podtrzymanie temperatury) , podgrzewania wody i oświetlenia.

IV. Zadanie 4 – Wykonanie budowy instalacji na terenie inwestycji:

Zakres przedmiotowego zadania obejmuje:
• Budowa przyłączy wodociągowych O 40 oraz O 50;
• Budowa przyłączy wodociągowych O 20 do punktów poboru wody;
• Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej O 200 i O 160;
• Budowa przepompowni ścieków sanitarnych;
• Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej, tłocznej O 110;
• Budowa instalacji wewnętrznej zimnej wody;
• Budowa instalacji wewnętrznej ciepłej wody użytkowej;
• Budowa instalacji kanalizacji sanitarnej;
• Budowa instalacji źródła ciepła.

Szczegółowy zakres prac, obejmujący Zadania 1 – 4, zgodnie z zatwierdzonym projektem architektoniczno-budowlanym, stanowiącym załącznik do decyzji po pozwoleniu na budowę

Szczegółowy opis zamówienia, warunki składania ofert dokumentacja techniczna znajduje się pod poniższym adresem w Bazie Konkurencyjności:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/163129
Ogłoszenie nr 2023-47764-143095

Termin składania ofert: 2023-02-27
Data opublikowania ogłoszenia:2023-01-23

1. Przedmiotem zamówienia jest „Wykonanie robót budowlano-montażowych dla projektu pn. „Rozbudowa i przebudowa przystani klubowej Akademickiego Klubu Morskiego w Górkach Zachodnich w ramach przedsięwzięcia pn. Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej””. (dalej jako „Przedmiot zamówienia”).

2. Przedmiot zamówienia obejmuje następujące zadania:
I Zadanie 1 - Wykonanie robót budowlano-montażowych dotyczących remontu nabrzeża oczepowego w zmiennej technologii m.in. prac:
• stabilizacja ściany i oczepu kotwami gruntowymi,
• uzupełnienie ubytków zasypu zza ścianki,
• wykonanie nowej betonowej płyty nabrzeża o powierzchni około 1850 m2,
• zainstalowanie odbojnic z tworzyw sztucznych,
• zamontowanie pachołków cumowniczych,
• zamontowanie postumentów poboru wody i energii elektrycznej wraz z instalacjami wody i energii elektrycznej.

Uzupełnienie zasypu pod płytą odstawczą możliwe jest poprzez wykorzystanie częściowo urobku z prac podczyszczeniowych (pod warunkiem wcześniejszej oceny jego przydatności do tego typu prac). Płyta odstawcza musi umożliwiać operowanie dźwigami samojezdnymi o udźwigu do 100 ton, a także wykonać system odprowadzenia wód deszczowych. Po wykonaniu płyty należy oznaczyć pas techniczny o szerokości minimum 4,0 metry, na którym nie będzie odbywał się ruch kołowy. Na odcinku wschodnim nabrzeża zamontować ponownie dwa Y-bomy. Po remoncie nabrzeża na całej jego długości przewiduje się montaż nowych belek odbojowych tworzyw sztucznych.

Szczegółowy opis zamówienia, warunki składania ofert dokumentacja techniczna znajduje się pod poniższym adresem w Bazie Konkurencyjności:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/143095
Ogłoszenie nr 2023-47764-143374

Termin składania ofert: 2023-02-27
Data opublikowania ogłoszenia:2023-01-23

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac „Inspektora nadzoru dla projektu pn. „Rozbudowa i przebudowa przystani klubowej Akademickiego Klubu Morskiego w Górkach Zachodnich w ramach przedsięwzięcia pn. Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej”” (dalej jako „Przedmiot zamówienia”).

2. Przedmiot zamówienia obejmuje następujące zadania:
Zadanie 2 Nadzór inwestorski nad pracami budowlanymi:
1) Nadzór techniczny nad robotami budowlanymi i jakością ich wykonywania jako inspektor nadzoru z ramienia Zamawiającego zgodnie ze sztuką i obowiązującymi przepisami.
2) Nadzór inwestorski nad całością robót budowlano-montażowych realizowanych w ramach projektu, w tym Zadania nr 1 dot. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/01/AKM/RPOPOMORSKIE8.4.
• remont nabrzeża oczepowego w zmiennej technologii (zadanie nr 1, dot. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/01/AKM/RPOPOMORSKIE8.4.) ,
• budowa nowych pomostów pływających – pomost „A” i „C” w zmiennej technologii,
• budowa budynku infrastruktury lądowej – sanitarnego,
• wybudowanie tablicy typu „żagiel”,
• wykonanie przyłączy – sanitarnych,
• oraz sprawowanie kontroli nad prawidłowym ich wykonaniem.

Wykonawca zobowiązany będzie świadczyć usługi przez cały okres wykonywania robót budowlanych w ramach projektu, w tym Zadania nr 1, do dnia podpisania przez Zamawiającego bezusterkowego protokołu końcowego odbioru wszystkich robót. Przewidywany termin realizacji robót budowlanych do 14.12.2023 roku, z tym zastrzeżeniem, iż Wykonawca zobowiązuje się świadczyć usługi do czasu faktycznego zakończenia zadań w projekcie.
3) Sprawowanie kontroli prawidłowości stosowania procedur unijnych oraz dopełnienie w tym zakresie wszelkich formalności.
Nadzór inwestorski musi być prowadzony w oparciu o następującą dokumentację techniczną: • dokumentację konstrukcji i posadowienia nowych pomostów pływających, wraz z oznakowaniem nawigacyjnym,
• dokumentacje wymiany pomostu stałego „C” na pomost pływający pełno-betonowy,
• dokumentację budynku zaplecza lądowego,
• dokumentację dla zainstalowania źródeł energii odnawialnej - fotowoltaika i pompy ciepła zabezpieczenie energetyczne przystani w okresie sezonu nawigacyjnego i zabezpieczenie podtrzymania temperatury w budynku klubowym w okresie zimowym,
• kanalizacji sanitarnej z przepompownią i jej podłączeniem do sieci miejskiej przy jednoczesnej likwidacji prowizorycznej sieci grawitacyjnej połączonej z siecią COSA AZS,
• sieć wodną z podłączeniem do sieci miejskiej z pominięciem COSA AZS z niezbędnymi punktami poboru wody dla cumujących jednostek,
• projekt sieci elektroenergetycznej od punktu zasilania do poszczególnych odbiorów,
• oświetlenia terenu LED (wysokiego i niskiego) wraz z niezbędnymi punktami poboru energii elektrycznej,
• sieć telekomunikacyjną i monitoringu terenu,
• ewidencją i ochroną zieleni/drzew,
• system segregacji śmieci i odpadów: budowa śmietników (segregacja, oleje, wody zęzowe),
• inna dokumentacja techniczna, jak i wydane pozwolenia dotyczące realizacji projektu.

Szczegółowy opis zamówienia, warunki składania ofert dokumentacja techniczna znajduje się pod poniższym adresem w Bazie Konkurencyjności:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/143374 Akademicki Klub Morski w Gdańsku, adres korespondencyjny: ul. Stogi 18, 80-642, Gdańsk - Górki Zachodnie, NIP 584-02-54-136, e-mail:akm@akm.gda.pl