AKM GdaŁâ€žsk.
odwiedzono nas:
417457 razy
od 21-06-2016.
POLSKI    ENGLISH
AKM na facebook'u

Wspierajš nas:

ŁÂťaglownia Bryt Sails.
Sklep Wind.
Wydawnictwo MARPRESS.

Locja

Kanały komunikacyjne portów polskich
Port Telefon Kanał UHF, wywołanie
Gdańsk tel. 58 343 05 10, 58 343 06 10 14 (wywołanie KAPITANAT GDAŃSK)
Gdańsk Marina tel. 58 301 33 78, GSM: 695 564 848 06 (wywołanie MARINA GDAŃSK)
Sopot - Marina tel. 63 (wywołanie MARINA SOPOT)
Gdynia - Marina tel. 12 (wywołanie MARINA GDYNIA)
Jastarnia tel. 10 (wywołanie BOSMANAT JASTARNIA)
Hel tel. 10 (wywołanie BOSMANAT HEL)
Władysławowo tel. 10 (wywołanie BOSMANAT WŁADYSŁAWOWO)
Łeba tel. 59 866 15 30 12 (wywołanie BOSMANAT ŁEBA)
Ustka tel. 59 814 48 89 12 (wywołanie KAPITANAT USTKA)
Darłowo tel. 94 340 68 40 12 (wywołanie KAPITANAT DARŁOWO)
Kołobrzeg tel. 94 35 22 799 12 (wywołanie KAPITANAT KOŁOBRZEG)
Œwinoujscie tel. 91 321 2551, 91 440 3593 11 (wywołanie KAPITANAT ŒWINOUJŒCIE)
Dziwnów tel. 91 81 3340 10 (wywołanie KAPITANAT DZIWNÓW)
Trzebież tel. 91 312 8346 11 (wywołanie KAPITANAT TRZEBIEŻ)
Szczecin tel. 91 4403 217 11 (wywołanie KAPITANAT SZCZECIN)

Informacje dotyczšce Radia Witowo
telefon: +48 59 8109425
FAX : +48 59 8109451
EMAIL : witoworadio@emitel.pl, radiowitowo@wp.pl
Rozmieszczenie stacji VHF Witowo radio
Call SignPozycjakanały VHFmiejscowoœćczas nadawania prognozczas nadawania ostrzeżeń
SPS53°55'02''N, 014°15'29''E C16, C25 Œwinoujœcie0135 UTC
0735 UTC
1035 UTC
1335 UTC
1935 UTC
0133 UTC
0533 UTC
0933 UTC
1333 UTC
1733 UTC
2133 UTC
53°57'13''N, 014°30'10''E C16, C26 Grzywacz
53°20'03''N, 014°40'37''E C16, C24 Kołowo
54°10'33''N, 015°33'26''E C16, C24 Kołobrzeg
54°28'25''N 016°30'19''E C16, C25 Barzowice
54°39'22''N 017°12'42''E C16, C26 Rowokół
54°49'52''N 018°20'02''E C16, C24 Rozewie
54°32'50''N 018°32'10''E C16, C26 Gdynia
54°24'16''N 019°30'30''E C16, C25 Krynica Morska
Procedury łšcznoœci i nasłuchu w obszarze VTS Zatoka Gdańska
Kanałem roboczym VTS jest kanał 71 VHF, a kanałem zapasowym VTS jest kanał 66 VHF
 1. Kapitan każdego statku w obszarze VTS wyposażonego zgodnie z obowišzujšcymi przepisami w urzšdzenia łšcznoœci radiowej VHF zobowišzany jest zapewnić, aby na jego statku:
  a) prowadzony był cišgły nasłuch na  kanale roboczym VTS;
  b) składane były wszystkie meldunki jakie statek zobowišzany jest składać zgodnie z postanowieniami systemu meldunkowego wymienionego w załšczniku nr 2, gdy statek jest w drodze lub na kotwicy;
  c) urzšdzenia łšcznoœci były używane zgodnie z przepisami.
 2. Kapitan każdego statku żeglugi międzynarodowej w obszarze VTS zobowišzany jest zapewnić, aby jego urzšdzenia łšcznoœci VHF były obsługiwane przez właœciwie wykwalifikowany i upoważniony personel, zdolny do prowadzenia efektywnej łšcznoœci w języku angielskim.
 3. Dla zapewnienia bezpieczeństwa własnego i innych statków, wszystkim statkom nie wyposażonym w stacjonarne urzšdzenia łšcznoœci VHF, w drodze lub na kotwicy w obszarze VTS, zaleca się posiadanie co najmniej:
  a) przenoœnych urzšdzeń łšcznoœci VHF, lub
  b) jakichkolwiek œrodków łšcznoœci telefonicznej, które umożliwiš wzywanie pomocy, odbiór informacji i ostrzeżeń nawigacyjnych, informacji o warunkach hydrometeorologicznych w obszarze VTS oraz pozwolš składać meldunki awaryjne. 
 4. Jakakolwiek korespondencja dla zapewnienia bezpieczeństwa żeglugi prowadzona przez statki znajdujšce się na obszarze VTS, zarówno ze służbš VTS jak i z innymi statkami powinna odbywać się na kanale roboczym VTS.
 5. Zgodnie z odrębnymi przepisami polskimi, informacje o charakterze poufnym lub zastrzeżonym mogš być przekazywane służbie VTS innym œrodkami łšcznoœci, w tym również œrodkami łšcznoœci elektronicznej.
 6. Prowadzenie komunikacji na jakimkolwiek kanale łšcznoœci VHF powinno być zgodne z wymaganiami regulaminu radiokomunikacji morskiej dla prowadzenia łšcznoœci w paœmie VHF morskiej służby ruchomej oraz według zasad zawartych w SMCF (Standard Marine Communication Phrases) i według IMO Standard Marine Vocabulary. 
 7. Statkom na obszarze VTS oraz w jego pobliżu zabrania się korzystania z kanału roboczego VTS do prowadzenia łšcznoœci nie zwišzanej z zapewnieniem bezpieczeństwa żeglugi.
 8. Każdy statek powinien przedsięwzišć wszelkie możliwe œrodki w celu uniknięcia zablokowania kanału roboczego VTS.
 9. Każdy statek zobowišzany jest na polecenie służby VTS przejœć na kanał zapasowy VTS.
 10. W przypadku zablokowania kanału roboczego, statki powinny wywoływać służbę VTS na kanale 16 VHF a następnie przejœć na jej polecenie na kanał zapasowy.
 11. W obszarze i na redzie portu Gdynia kanałem roboczym jest kanał 12 VHF.
 12. W obszarze i na redzie portu Gdańsk kanałem roboczym jest kanał 14 VHF.
Artykuł pochodzi ze strony Urzędu Morskiego w Gdyni: www.umgdy.gov.pl

Zgłaszanie przybycia i wyjœcia do portu Gdańsk
Do portu Gdańsk statek nie może wejœć / wyjœć bez zezwolenia kapitanatu portu. Nie dotyczy to holowników i statków pilotowych zajętych czynnoœciami z wprowadzeniem i wyprowadzeniem statków. W celu uzyskania zezwolenia na wejœcie / wyjœcie do portu statek powinien nawišzać łšcznoœć z kapitanatem portu i podać swojš nazwę, banderę, długoœć, szerokoœć, zanurzenie, rodzaj ładunku oraz inne dane wskazane przez kapitanat portu. Zezwolenie na wejœcie / wyjœcie kapitanat portu udziela przy użyciu œrodków łšcznoœci. Podstawowym œrodkiem łšcznoœci jest UKF kanał 14.
Wszystkie statki wchodzšce / wychodzšce na akwen Wisły Œmiałej oraz do przystani Sopot Molo obowišzane sš do uzyskania zezwolenia kapitanatu portu.

Ostatnia aktualizacja: 07-02-2015
 Akademicki Klub Morski w Gdańsku, adres korespondencyjny: ul. Stogi 18, 80-642, Gdańsk - Górki Zachodnie, NIP 584-02-54-136, e-mail:akm@akm.gda.pl