AKM Gdańsk.
odwiedzono nas:
397016 razy
od 21-06-2016.
POLSKI    ENGLISH
AKM na facebook'u

Wspierają nas:

Żaglownia Bryt Sails.
Sklep Wind.
Wydawnictwo MARPRESS.

Regulamin Zarządu Akademickiego Klubu Morskiego w Gdańsku określający tryb przyjmowania nowych członków Klubu

Podstawa prawna:

 • Statut Akademickiego Klubu Morskiego w Gdańsku - §19 pkt.9.
 • Uchwała Zarządu Klubu z dnia 25 listopada 2015

Kandydaci na członków zwyczajnych Akademickiego Klubu Morskiego w Gdańsku powinni:

 1. Spełniać wymogi określone w § 9 pkt. 3 Statutu Klubu.
 2. Złożyć pisemne oświadczenie woli na formularzu wniosku dostępnym na stronie internetowej Klubu.
 3. Odbyć 3 letni okres kandydacki, który obowiązywać będzie wszystkich wnioskodawców.
 4. Zarząd Klubu będzie rozpatrywać wnioski kandydatów na posiedzeniu Zarządu Klubu dwukrotnie w ciągu roku w II i IV kwartale.
 5. Zarząd Klubu po rozpatrzeniu wniosku będzie podejmował uchwałę o ewentualnym zakwalifikowania wnioskodawcy na trzyletni okres kandydacki.
 6. Od momentu podjęcia uchwały, przez okres 3 lat kandydat na członka Klubu powinien aktywnie uczestniczyć w życiu Klubu realizując szczególnie jego cele statutowe zawarte w §13 Statutu Klubu.
 7. Kandydaci na członków Klubu mają prawa określone w § 10 pkt. pkt. b i c Statutu Klubu.
 8. Po okresie 3 lat, po uzupełnieniu wniosku o przyjęcie w poczet członków zwyczajnych Klubu o rekomendacje minimum dwóch członków zwyczajnych Klubu z minimalnym trzyletnim stażem klubowym, Zarząd Klubu ocenia działalność kandydata. Po uznaniu, że realizuje on cele statutowe i aktywnie uczestniczy w życiu Klubu Zarząd podejmuje uchwałę o przyjęciu bądź nieprzyjęciu kandydata w poczet członków zwyczajnych Klubu.
 9. Trzyletni okres kandydacki nie gwarantuje automatycznego przyjęcia w poczet członków Klubu.
 10. W przypadku otrzymania negatywnej oceny wnioskodawca ma prawo do uzyskania pisemnego uzasadnienia decyzji Zarządu.
 11. Kandydaci na członków Klubu, będący armatorami, traktowani są jak rezydenci.
 12. Trzyletni okres kandydowania może zostać skrócony (poprzez przyjęcie uchwały Zarządu) w przypadku, jeśli osoba wnioskująca:
  1. była wcześniej członkiem Klubu i jest w stanie udokumentować wcześniejszą działalność na rzecz Klubu,
  2. w sposób wybitny i znaczący wsparła rozwój Klub lub rozwój żeglarstwa morskiego.
 13. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o członkostwo Klubu obowiązuje kandydata opłacenie wpisowego w wysokości 1000,00 PLN.
Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.
Zarząd Klubu
Formularz deklaracji członkowskiej (PDF)
Formularz deklaracji członkowskiej (DOC)

 Akademicki Klub Morski w Gdańsku, adres korespondencyjny: ul. Stogi 18, 80-642, Gdańsk - Górki Zachodnie, NIP 584-02-54-136, e-mail:akm@akm.gda.pl