AKM GdaŁâ€žsk.
odwiedzono nas:
416928 razy
od 21-06-2016.
POLSKI    ENGLISH
AKM na facebook'u

Wspierajš nas:

ŁÂťaglownia Bryt Sails.
Sklep Wind.
Wydawnictwo MARPRESS.

Wielka i mała gala flagowa

Andrzej Bebłowski (ŻKT PTTK Rejsy Warszawa, KM Horn Kielce, v-ce prezes Polskiego Towarzystwa Weksylologicznego)
Adam Rogaliński (KM Horn Kielce, AKM Gdańsk)

Wielka gala flagowa

Z okazji œwięta na naszej jednostce, œwięta lokalnego, państwowego, klubowego, albo osobistego na jachtach na postoju, czyli stojšcych w porcie, na kotwicy lub na boi, podnosi się wielkš galę flagowš. Można jš także podnieœć w ruchu, jeœli nie stwarza to zagrożenia lub utrudnienia w prowadzeniu jednostki (co na jachcie żaglowym nie jest prostš sprawš). Wersja „na postoju” składa się z łańcucha flag MKS zawieszonych od dziobu do rufy przez topy wszystkich masztów. Końce flaglinek na dziobie i rufie należy zwiesić tak, aby były zanurzone w wodzie. Jeœli nie sięgajš wody, pod dziobem /bukszprytem/ podwiesza się tyle poczštkowych flag, aż flaglinka pierwszej z nich sięgnie wody. Podobnie na rufie. Zwieszenie poczštku i końca gali do wody jest symbolicznym opasaniem kuli ziemskiej. Flagi MKS umieszcza się w kolejnoœci: AB1, CD2, EF3, GH4, IJ5, KL6, MN7, OP8, QR9, ST0, UW I zastępcza, VX II zastępcza, YZ III zastępcza. Gdyby okazało się, że jeden zestaw kodu flagowego nie wystarczy do zamknięcia całoœci do wody za rufš, należy zastosować kolejny zestaw kodu /zaczynajšc od AB1 z kolejnego zestawu/. Innym sposobem jest przedłużenie flag linek pomiędzy kolejnymi flagami odpowiedniej iloœci flag pierwszego zestawu. A co zrobić, gdy cały zestaw jest zbyt długi ? Wtedy nie ma potrzeby wieszania wszystkich flag. Końcowe flagi nie mieszczšce się w gali nie sš wieszane.

Dodatkowo na wszystkich topach masztów ponad liniš flag MKS-u podnosi się bandery narodowe. Uzupełnieniem jest zestaw proporców i bander pod salingami. Zestaw ten, kolejnoœć i miejsce zawieszenia jest opisany w częœci poœwięconej małej gali flagowej.

Należy pamiętać, że odmianš wyżej opisanej wielkiej gali flagowej jest wersja „w ruchu” z flagami kodu sygnałowego umieszczonymi od lewej burty, przez koniec lewego salingu, dalej przez top głównego masztu, koniec prawego salingu do prawej burty. Galę w tej wersji stawia się w ruchu, gdyż stawianie zestawu kodu w osi jachtu nie jest bezpieczne i wygodne podczas wykonywania manewrów w trakcie pływania. Oczywiœcie, jeœli nie ma technicznych możliwoœci postawienia wielkiej gali flagowej w osi jachtu, a istnieje w poprzek jednostki, także na postoju można postawić tš wersję gali.

Mała gala flagowa

Żeglarska etykieta flagowa powinna być spójna z ceremoniałem flagowym Marynarki Wojennej. A tam mała gala flagowa podnoszona jest w tych samych okolicznoœciach co wielka gala, tylko podczas złej pogody, albo kiedy nie można jej postawić (z powodów technicznych) lub jej postawienie stwarzało by duże ryzyko. W Marynarce Wojennej zatem mała gala flagowa jest stawiana jako zestaw innych flag i proporców, bez łańcucha kodu flagowego. Przenoszšc to na grunt żeglarstwa, mała gala flagowa to podniesione  bandery na flagsztoku i na topach masztów oraz podniesione wszystkie flagi i proporce, które nasza jednostka może i ma prawo stosować, poza zestawem kodu sygnałowego.

Z czego zatem składa się mała gala flagowa? Sš to bandery podniesione ponad topem wszystkich masztów, niezależnie od tej bandery, która jest na stałe, np. na flagsztoku, albo pod pikiem gafla, jeœli jacht jest w ruchu. Jeœli jacht jest w kraju macierzystym (armatora), pod prawym salingiem można umieœcić proporzec odwiedzanego klubu lub flagę federacji, do której wizytowany przez nas klub należy. W obcym kraju pod prawym salingiem podnosi się banderę odwiedzanego kraju. Należy pamiętać, że ma to być bandera, a nie flaga odwiedzanego kraju. Poniżej można umieœcić proporzec odwiedzanego klubu, poniżej federacji do której ten klub należy. Zdarza się, że klub posiada i ma prawo podnosić własnš banderę (nie proporzec). Wtedy wystarczy podnieœć pod prawy saling banderę klubu, jeœli mamy jš na stanie.

Pod lewym salingiem podnosi się własne proporce. Jako pierwszy proporzec własnego Klubu, poniżej flaga (proporzec) osobista prowadzšcego (lub właœciciela jachtu), niżej flaga stopnia, (w Polsce nie stosuje się specjalnych proporczyków, czy flag dotyczšcych stopnia żeglarskiego, choć w niektórych krajach takowe sš powszechnie stosowane). Jeœli zaœ nie ma się praw do ww. flag i proporców, można podnieœć pod lewym salingiem flagę Miasta, które się reprezentuje.

Warto wiedzieć, że postawiony zestaw kodu flagowego na jachcie w poprzek jednostki, od burty lewej, przez koniec salingu lewego, top głównego masztu, koniec prawego salingu i do prawej burty, to także jest wielka gala flagowa. Na jachcie płynšcym gala w osi jachtu stwarzałaby utrudnienie, dlatego poprzeczne ustawienie stosuje się na jednostce w ruchu.

Gala flagowa na lšdzie

Podczas uroczystoœci państwowych lub klubowych, na masztach sygnałowych przystani klubowych także podnoszona jest gala flagowa. Gala ta składa się z łańcucha flag MKS przebiegajšcego w płaszczyŸnie rei (lub salingów masztu) od zamocowania olinowania masztu po lewej stronie, poprzez top masztu, do zamocowania olinowania masztu z drugiej strony. W skład gali wchodzi również bandera postawiona pod pikiem gafla masztu sygnałowego. Gala flagowa podnoszona jest razem z banderš.

Ciekawe informacje zwišzane z galš i banderami

O gali flagowej stawianej w poprzek jednostki jako małej gali flagowej, nieopatrznie wyraził się kiedyœ znany polski kapitan, autor wielu publikacji. Wszyscy kolejni autorzy podręczników i skryptów kopiowali tš ad hoc wyrażonš opinię, za swoim guru. On sam zreflektował się po latach, ale w piœmie nie zdšżył odwołać niesłusznie postawionej tezy. Wyraził jš jedynie ustnie w towarzystwie zacnych kapitanów i weksykologów. Stšd zapewne w podręcznikach i w znacznej częœci œrodowiska żeglarskiego pokutuje poglšd, że mała gala flagowa jest w poprzek jachtu, a wielka w osi jachtu. Jest to jednak poglšd nieprawdziwy.

Na polskich wodach œródlšdowych obowišzujšcš banderš jest flaga biało-czerwona bez herbu na œrodku białego pasa.

Krajem, gdzie doœć powszechnie stosuje się bandery klubowe zamiast narodowej jest Finlandia.

Banderš Wielkiej Brytanii nie jest Union Jack zajmujšcy całš powierzchnię (jest to flaga Wielkiej Brytanii, wprowadzona w 1801 r.), a Union Jack umieszczony w kantonie, czyli lewym górnym rogu, na 1 powierzchni czerwonego tła. Jest to bandera cywilna. Występuje także tzw. państwowa bandera cywilna z tłem granatowym oraz bandera wojenna (tło białe z dodatkowo przez œrodek poprowadzonym czerwonym krzyżem złożonym z linii pionowej i poziomej – krzyż œw. Jerzego).

Wszystkie ww. bandery sš w proporcji wysokoœci do długoœci 1:2. Brytyjskie kluby żeglarskie posługujš się banderš cywilnš (tło czerwone lub granatowe) często także z godłem klubowym na częœci swobodnej, czyli po prawej stronie bandery. Jedynie klub zrzeszajšcy oficerów marynarki wojennej ma banderę z tłem białym i własnym godłem.

Polskie bandery:
 
Polska flaga państwowa, pełnišca rolę bandery na wodach œródlšdowych. Proporcje 5:8
Polska flaga państwowa z godłem, pełnišca rolę bandery cywilnej i handlowej na wodach morskich. Proporcje 5:8
Polska Bandera wojenna. Proporcje 10:21
Bandera YACHT KLUBU POLSKI. Proporcje 10:21
Bandera Polskiego Zwišzku Żeglarskiego. Proporcje 5:8. Wielkoœć symbolu PZŻ – 2, zaœ odległoœć osi pionowej znaku od skraju bandery - 1
Bandera Jacht Klubu Marynarki Wojennej w proporcjach 10:21 (u góry). Poniżej powiększone godło – ramię z pałaszem oraz historyczna bandera Oficerskiego Yacht Klubu, którego spadkobiercš jest właœnie JKMW.

W Polsce jedynie bandera OYK została wprowadzona Rozkazem (wydrukowanym w "Dzienniku Rozkazów" - przed II wojnš œwiatowš). Natomiast bandery z 1927 roku  YKP i PZŻ zostały dopuszczone zezwoleniem typu blankietowego, które nie przetrwały wojny. W chwili obecnej PZŻ stara się o wprowadzenie swojej bandery do odpowiedniej ustawy.

Powrót na górę strony
 Akademicki Klub Morski w Gdańsku, adres korespondencyjny: ul. Stogi 18, 80-642, Gdańsk - Górki Zachodnie, NIP 584-02-54-136, e-mail:akm@akm.gda.pl