AKM GdaŁâ€žsk.
odwiedzono nas:
421912 razy
od 21-06-2016.
POLSKI    ENGLISH
AKM na facebook'u

Wspierajš nas:

ŁÂťaglownia Bryt Sails.
Sklep Wind.
Wydawnictwo MARPRESS.

Statut Akademickiego Klubu Morskiego Gdańsk
STATUT
AKADEMICKIEGO KLUBU MORSKIEGO GDAŃSK
(tekst ujednolicony, zatwierdzony na Walnym Zebraniu 07.04.2018)

Rozdział I
Postanowienia ogólne
§1
 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Akademicki Klub Morski Gdańsk, w skrócie AKM Gdańsk i jest zwane dalej Klubem.
 2. W kontaktach z zagranicš obok nazwy polskiej Klub używa nazwy w języku angielskim Academic Yacht Club Gdańsk w skrócie AYC Gdańsk.
§2
Klub działa zgodnie z niniejszym Statutem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Dopuszcza się działalnoœć Klubu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
§3
Siedzibš Klubu jest Gdańsk.
§4
Klub jest stowarzyszeniem zarejestrowanym i posiada osobowoœć prawnš.
§5
Klub może być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji o podobnym profilu działania.
§6
 1. Klub używa historycznych znaków AZM korzystajšcych z ochrony prawnej:
  1. proporca - w kształcie trójkšta, koloru ciemnoniebieskiego z czarnym krzyżem na tle białego krzyża wg wzoru jak w załšczniku nr 1;
  2. godła - stylizowanego orła morskiego z niebieskš flagš i czarnš kotwicš, wg wzoru jak w załšczniku nr 2;
  3. bandery - w kształcie prostokšta koloru ciemno niebieskiego z czarnym krzyżem na tle białego krzyża z godłem klubu umieszczonym w górnym lewym rogu wg wzoru jak w załšczniku nr 3.
 2. Jachty Klubu podnoszš flagę państwowš z godłem Rzeczypospolitej Polskiej zwanš banderš
 3. Bandera Klubu jest podnoszona wraz z Banderš Państwowš na przystani klubowej z okazji œwišt państwowych lub ważnych uroczystoœci klubowych.
 4. Klub używa pieczęci okršgłej z godłem AZM w œrodku i napisem na obwodzie: „Akademicki Klub Morski Gdańsk” oraz pieczęci podłużnej imiennej o treœci Akademicki Klub Morski Gdańsk z adresem Klubu, nr KRS i nr NIP.

Rozdział II
Cel i œrodki działania
§7
Celem Klubu jest rozwijanie i upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie sportów żeglarskich, motorowodnych i turystyki wodnej szczególnie wœród społecznoœci akademickiej. Cel Klubu jest również rozwój i krzewienie w społeczeństwie zainteresowania działalnoœciš człowieka na morzu włšczajšc w to także kulturę marynistycznš. Traktujšc zagadnienia morskie z punktu widzenia społecznego pragniemy wpajać idee pracy na morzu jako skoncentrowanie wysiłków na rzecz dobra ogółu, którego racje winny stać ponad dšżeniami poszczególnych grup i jednostek. Klub podtrzymuje tradycje narodowe poprzez nawišzywanie do wieloletniej historii naszych poprzedników - powstałego 1932 roku w Gdańsku Akademickiego Zwišzku Morskiego a szczególnie Oddziału Gdańsk AZM-u, przekształconego po jego likwidacji w 1948 roku kolejno w: Sekcję Żeglarskš AZS przy Politechnice Gdańskiej, Klub Morski AZS przy PG, Akademicki Klubu Morski AZS i ZSP i obecnie działajšcy AKM Gdańsk
§8
Klub realizuje swoje cele przez:
 1. organizowanie zawodów oraz imprez sportowych i rekreacyjnych;
 2. organizowanie wydarzeń kulturalnych, prowadzenie działalnoœci wydawniczej, organizacji przeglšdów i festiwali muzycznych, uczestniczenie w wydarzeniach kulturalnych zwišzanych z morzem;
 3. działalnoœć wychowawczš i popularyzatorskš;
 4. organizowanie ćwiczeń fizycznych z zakresu sportu i rekreacji;
 5. wspieranie swoich członków w działaniach na rzecz propagowania sportu żeglarskiego i motorowodnego oraz tego typu turystyki wœród społecznoœci ze szczególnym uwzględnieniem œrodowisk akademickich;
 6. tworzenie i utrzymywanie odpowiedniej bazy technicznej umożliwiajšcej działalnoœć żeglarskš, a w szczególnoœci przystani żeglarskich;
 7. współpracę z władzami szkół wyższych, a szczególnie z Politechnikš Gdańskš., samorzšdami studenckimi oraz z jednostkami organizacyjnymi uczelni zajmujšcymi się problemami kultury fizycznej, wychowania morskiego i ochrony œrodowiska;
 8. współpracę z instytucjami państwowymi, organizacjami społecznymi, administracjš rzšdowš i samorzšdowš, zwišzkami sportowymi oraz innymi osobami fizycznymi i prawnymi działajšcymi w zakresie objętym celami Klubu;
 9. rozwijanie współpracy z organizacjami żeglarskimi;
 10. prowadzenie działalnoœci gospodarczej
 11. przeznaczanie przychodów na działalnoœć statutowš

Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowišzki
§9
 1. Klub zrzesza osoby fizyczne.
 2. Członkowie Klubu dzielš się na:
  1. członków zwyczajnych;
  2. członków wspierajšcych;
  3. członków honorowych.
 3. Członkami zwyczajnymi Klubu mogš być studenci, absolwenci i pracownicy szkół wyższych oraz inne osoby fizyczne. Wszyscy kandydujšcy do członkostwa w Klubie składajš pisemny wniosek wraz z rekomendacjš co najmniej dwóch zwyczajnych członków Klubu, których staż klubowym jest minimum 3 letni.
 4. Występujšcy o status członka Klubu składa do zarzšdu klubu pisemny wniosek na druku – Deklaracja Członkowska. Decyzję o przyjęciu podejmuje Zarzšd Klubu na podstawie uchwalonego Regulaminu przyjęcia członka zwyczajnego.
 5. Członkami wspierajšcymi mogš być osoby fizyczne i prawne. Formę i rodzaj wspierania Klubu członkowie wspierajšcy ustalajš z Zarzšdem Klubu, który podejmuje w tej kwestii stosownš uchwałę.
 6. Członkami honorowymi mogš być osoby fizyczne. Godnoœć członka honorowego nadaje Walne Zebranie na wniosek zarzšdu lub co najmniej 10 członków zwyczajnych.
§10
Członkowie zwyczajni i honorowi majš prawo do:
 1. czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Klubu;
 2. zgłaszania postulatów i wniosków do władz Klubu we wszystkich sprawach dotyczšcych celów i zadań Klubu oraz funkcjonowania jego władz i organów;
 3. korzystania z wyposażenia Klubu w zakresie działalnoœci statutowej
 4. postoju jednego jachtu, którego sš właœcicielem lub armatorem
 5. noszenia odznaki Klubu i używania proporca Klubu na swoim jachcie,
 6. korzystania z urlopu w członkostwie Klubu z ważnych powodów po złożeniu pisemnego wniosku i uzyskaniu zgody zarzšdu Klubu. W okresie urlopowym następuje zawieszenie praw i obowišzków członkowskich.
§11
Członkowie wspierajšcy posiadajš prawa członków zwyczajnych z wyjštkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.
§12
Członkowie honorowi zwolnieni sš z opłacania składek członkowskich oraz wszelkich prac na rzecz Klubu.
§13
Obowišzki członków klubu:
Członkowie Klubu majš obowišzek:
 1. chronić dobre imię Klubu;
 2. przestrzegać postanowień niniejszego Statutu oraz innych przepisów regulujšcych funkcjonowanie Klubu;
 3. aktywnie uczestniczyć w realizacji celów statutowych Klubu;
 4. regularnie płacić składki członkowskie
 5. wypełniać zobowišzania nakładane przez Walne Zebranie
§14
 1. Członkostwo Klubu ustaje w przypadku:
  1. rozwišzania Klubu;
  2. dobrowolnego wystšpienia zgłoszonego na piœmie Zarzšdowi Klubu po uregulowaniu wszystkich zobowišzań wobec Klubu;
  3. skreœlenia z listy członków z powodu niepłacenia składek członkowskich przez okres dłuższy niż 6 miesięcy lub uchwałš Zarzšdu Klubu w przypadku nieuregulowania innych uchwalonych przez Walne Zebranie zobowišzań wobec Klubu;
  4. wykluczenia decyzjš Zarzšdu Klubu za działanie na szkodę Klubu lub nieprzestrzeganie Statutu Klubu;
  5. wykluczenia na podstawie prawomocnego orzeczenia Sšdu Koleżeńskiego.
  6. Decyzja o wykluczeniu musi zawierać pisemne uzasadnienie wydane Zainteresowanemu w cišgu 2 tygodni od daty wydania decyzji. Uzasadnienie dostarczane jest zainteresowanemu poleconš przesyłkš pocztowš.
 2. Od decyzji Zarzšdu, z wyłšczeniem decyzji podjętej na podstawie punktu 3 niniejszego paragrafu, przysługuje odwołanie się Zainteresowanego do najbliższego Walnego Zebrania. Odwołanie należy złożyć do Zarzšdu Klubu lub Sšdu Koleżeńskiego w cišgu dwóch tygodni od daty otrzymania przez Zainteresowanego pisemnego uzasadnienia. Decyzja Walnego Zebrania jest ostateczna.
 3. Do czasu rozpatrzenia wniesionego odwołania, o którym mowa w ust. 2, przez Walne Zebranie, decyzja Zarzšdu o wykluczeniu członka klubu powoduje zawieszenie jego praw członkowskich, wymienionych w § 10 statutu z wyłšczeniem punktów 3 i 4

Rozdział IV
Władze Klubu
§15
 1. Władzami Klubu sš:
  1. Walne Zebranie Członków Akademickiego Klubu Morskiego;
  2. Zarzšd Klubu;
  3. Komisja Rewizyjna;
  4. Sšd Koleżeński.
 2. Kadencja Władz Klubu trwa 4 (cztery) lata.
 3. Członkowie Władz Klubu pełniš swoje funkcje społecznie. Do prowadzenia okreœlonych spraw Klub może zatrudniać pracowników.
 4. Jeżeli postanowienia Statutu nie stanowiš inaczej, uchwały Władz Klubu zapadajš zwykłš większoœciš głosów w obecnoœci co najmniej połowy uprawnionych do głosowania. Tak przyjęte uchwały obowišzujš wszystkich członków Klubu.
 5. Jeżeli w pierwszym terminie na posiedzeniu danego organu władzy nie uczestniczy co najmniej połowa liczby jego członków, wówczas w drugim terminie posiedzenia uchwały mogš być podjęte większoœciš głosów oddanych przez członków obecnych. Drugi termin powinien być podany w zawiadomieniu o posiedzeniu i nie może być wyznaczony wczeœniej niż po upływie co najmniej pół godziny od pierwszego terminu.
§16
Walne Zebranie.
 1. Walne Zebranie jest najwyższš władzš Klubu.
 2. Walne Zebranie może być Zwyczajne lub Nadzwyczajne.
 3. Zwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarzšd Klubu co najmniej raz na dwanaœcie miesięcy, powiadamiajšc członków Klubu co najmniej 14 dni przed terminem rozpoczęcia obrad o terminie, miejscu i propozycji porzšdku obrad.
 4. W Walnym Zebraniu w pierwszym terminie powinna uczestniczyć co najmniej połowa członków Klubu uprawnionych do głosowania, w drugim terminie może ono skutecznie podejmować uchwały bez względu na iloœć uczestników.
 5. Zarzšd Klubu zobowišzany jest zwołać Zwyczajne Walne Zebranie nie póŸniej niż 5 miesięcy po upływie roku. Raz na cztery lata Zwyczajne Walne Zebranie spełnia również rolę Zebrania Wyborczego.
 6. W przypadku, gdy Zarzšd Klubu nie zwoła Walnego Zebrania w czasie okreœlonym w niniejszym Statucie zostanie ono niezwłocznie zwołane przez Komisję Rewizyjnš Klubu.
 7. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarzšd Klubu na podstawie:
  1) uchwały Zarzšdu Klubu lub Komisji Rewizyjnej na jej pisemny wniosek;
  2) wniosku co najmniej 30% liczby członków zwyczajnych Klubu.
 8. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwoływane jest w terminie 30 dni od daty zgłoszenia wniosku i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.
 9. Uchwały Walnego Zebrania zapadajš zwykłš większoœciš głosów z zastrzeżeniem wypadków okreœlonych w niniejszym Statucie.
 10. W Walnym Zebraniu Członków uczestniczš:
  1) z głosem stanowišcym - członkowie zwyczajni i honorowi;
  2) z głosem doradczym - członkowie wspierajšcy i zaproszeni goœcie.
§17
Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
 1. uchwalanie programu działania i zatwierdzanie projektu budżetu Klubu;
 2. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarzšdu, Komisji Rewizyjnej i Sšdu Koleżeńskiego Klubu;
 3. dokonywanie oceny działania Klubu oraz podejmowanie uchwał w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia bilansu, rachunku zysków i strat za rok ubiegły oraz udzielenia absolutorium ustępujšcemu Zarzšdowi;
 4. wybór Komandora, Zarzšdu Klubu, Komisji Rewizyjnej i Sšdu Koleżeńskiego;
 5. rozpatrywanie wniosków zgłoszonych na Walnym Zebraniu;
 6. uchwalanie Statutu oraz zmian do Statutu;
 7. podejmowanie uchwały o rozwišzaniu Klubu;
 8. podejmowanie uchwał o nabywaniu i zbywaniu nieruchomoœci;
 9. podejmowanie uchwał o przeznaczeniu wypracowanego zysku lub pokryciu uzyskanej straty.
 10. nadawanie godnoœci Członka Honorowego;
 11. rozpatrywanie odwołań członkowskich;
 12. uchwalanie wysokoœci składek członkowskich, dodatkowych członkowskich œwiadczeń na rzecz Klubu oraz opłat przystaniowych za jachty wymienione w paragrafie 10 punkt 4.
 13. Zatwierdzanie „Regulaminu przyjęcia członka zwyczajnego” przedstawianego przez Zarzšd Klubu
§18
Zarzšd Klubu.
 1. Zarzšd Klubu jest organem wykonawczym Klubu.
 2. W skład Zarzšdu wchodzš z wyboru w tajnym głosowaniu na Walnym Zebraniu:
  1. Komandor,
  2. 4 - 5 członków.
§19
Do kompetencji Zarzšdu Klubu należy kierowanie całokształtem działalnoœci Klubu, a w szczególnoœci:
 1. wykonywanie uchwał Walnego Zebrania;
 2. reprezentowanie Klubu na zewnštrz;
 3. realizacja zadań statutowych Klubu, przygotowywanie programów działania oraz projektu budżetu i ich realizacja po uchwaleniu przez Walne Zebranie;
 4. przyjmowanie, skreœlanie i nagradzanie członków Klubu;
 5. nadzorowanie działalnoœci gospodarczej prowadzonej przez Klub;
 6. administrowanie i dysponowanie funduszami Klubu;
 7. powoływanie i rozwišzywanie wewnętrznych jednostek gospodarczych Klubu;
 8. zawieranie i rozwišzywanie umów o pracę z pracownikami Klubu;
 9. ustalanie przepisów i regulaminów wewnętrznych.
§ 20
 1. Zarzšd Klubu odbywa posiedzenia w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na dwa miesišce.
 2. Decyzje Zarzšdu Klubu podejmowane sš w formie uchwał. W przypadku równej iloœci głosów decyduje głos Komandora.
 3. Na posiedzeniu konstytucyjnym Zarzšd wybiera spoœród członków wicekomandora do spraw finansowych i sekretarza Klubu oraz przydziela obowišzki poszczególnym członkom zarzšdu.
 4. Wicekomandor zastępuje Komandora Klubu w przypadku jego nieobecnoœci.
 5. Zarzšd Klubu może dla usprawnienia działania powołać Komisje Zarzšdu, w skład których wchodzš członkowie Klubu.
 6. W posiedzeniach Zarzšdu Klubu mogš uczestniczyć z głosem doradczym zaproszeni goœcie.
 7. Posiedzenie Zarzšdu Klubu zwołuje Komandor lub inny upoważniony przez niego członek Zarzšdu.
 8. Członek Zarzšdu Klubu, który kolejno trzykrotnie bez usprawiedliwienia nie uczestniczy w posiedzeniach Zarzšdu może być zawieszony w obowišzkach członka Zarzšdu do najbliższego Walnego Zebrania.
§ 21
Komisja Rewizyjna.
 1. Komisja Rewizyjna jest wewnętrznym organem kontrolujšcym działalnoœć Klubu.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z Przewodniczšcego i 2 do 4 członków, wybranych przez Walne Zebranie. Komisja ustala w swoim gronie podział funkcji.
 3. W skład Komisji Rewizyjnej nie mogš wchodzić członkowie Zarzšdu Klubu i pracownicy Klubu.
 4. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogš brać udział z głosem doradczym w posiedzeniach władz Klubu.
 5. Szczegółowy tryb pracy Komisji Rewizyjnej okreœla regulamin uchwalony przez Komisję.
 6. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:
  1. kontrolowanie całokształtu działalnoœci Klubu ze szczególnym uwzględnieniem działalnoœci finansowo-gospodarczej i bieżšcej pracy Zarzšdu Klubu;
  2. przedkładanie Zarzšdowi Klubu wniosków i zaleceń wynikajšcych z przeprowadzonej kontroli;
  3. składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu oraz występowanie z wnioskami w sprawie udzielania absolutorium ustępujšcemu Zarzšdowi Klubu lub skwitowania działalnoœci Zarzšdu za okres sprawozdawczy.
  4. występowanie z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania.
§ 22
Sšd Koleżeński.
 1. Sšd Koleżeński Klubu rozpatruje przewinienia koleżeńskie dotyczšce członków Klubu.
 2. Sšd Koleżeński Klubu składa się z Przewodniczšcego i 2-4 członków, wybranych przez Walne Zebranie w głosowaniu tajnym. Sšd Koleżeński wybiera ze swojego grona przewodniczšcego, jego zastępcę i sekretarza.
 3. Od orzeczeń Sšdu Koleżeńskiego przysługuje prawo złożenia odwołania do Walnego Zebrania Członków.
 4. Tryb pracy Sšdu Koleżeńskiego okreœla regulamin uchwalony przez Sšd Koleżeński.
 5. Do zadań Sšdu Koleżeńskiego należy:
  1) rozpoznawanie przewinień koleżeńskich w pierwszej instancji i wydawanie orzeczeń w tych sprawach;
  2) składanie sprawozdań z działalnoœci Walnemu Zebraniu.
§23
 1. W przypadku powstania vacatu w trakcie trwania kadencji w składzie władz Klubu przysługuje im prawo kooptacji pod warunkiem, że liczba dokooptowanych do składu danej władzy nie będzie większa niż 1/3 składu pierwotnego.
 2. Osoby dokooptowane nie mogš pełnić funkcji przewodniczšcego danego organu władzy.
 3. W przypadku ubycia ze składu władz liczby większej od 1/3 należy zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie które wybierze nowych członków na wszystkie miejsca zwolnione przez osoby uprzednio wybrane.
§ 24
Jednostki organizacyjne Klubu.
 1. Do realizacji zadań statutowych Klub może powoływać wewnętrzne jednostki organizacyjne, którymi mogš być sekcje specjalistyczne lub zakłady działalnoœci gospodarczej.
 2. Jednostki te działajš w oparciu o odrębne regulaminy, pod warunkiem ich zgodnoœci ze Statutem Klubu.
 3. Sekcje specjalistyczne powołuje Zarzšd Klubu na wniosek minimum 10 członków Klubu tworzšcych sekcję.
 4. Rozwišzanie sekcji specjalistycznej następuje na podstawie uchwały Walnego zebrania na wniosek Zarzšdu Klubu lub na wniosek co najmniej połowy członków sekcji.
 5. Regulamin działania sekcji specjalistycznej zatwierdza Walne Zebranie na wniosek Zarzšdu Klubu.
 6. Zakłady działalnoœci gospodarczej i ich zarzšdy powołuje i rozwišzuje Zarzšd Klubu.
 7. W poszczególnych jednostkach wewnętrznych muszš działać zgodne z regulaminem zarzšdu tych jednostek, które:
  1) kierujš działalnoœciš jednostek;
  2) realizujš zadania regulaminowe, dla których zostały powołane;
  3) podejmujš decyzje nie zastrzeżone do kompetencji władz Klubu.
§ 25
Klub może prowadzić działalnoœć gospodarcza w zakresie:
 1. Działalnoœci obiektów sportowych
 2. Działalnoœci obiektów służšcych poprawie kondycji fizycznej
 3. Działalnoœci klubów sportowych
 4. Wypożyczaniu i dzierżawie œrodków transportu wodnego
 5. Wypożyczaniu i dzierżawie sprzętu rekreacyjnego i sportowego
 6. Naprawie i konserwacji statków i łodzi
 7. Działalnoœci rozrywkowej i rekreacyjnej
 8. Pozostałej działalnoœci rozrywkowej i rekreacyjnej
 9. Pozostałej działalnoœci zwišzanej ze sportem
 10. Działalnoœci w zakresie edukacji (poza szkolne formy edukacji zwišzane głównie ze sportem i rekreacjš)
 11. Działalnoœci pozostałych organizacji członkowskich , gdzie indziej niesklasyfikowanych

Rozdział V
Nagrody i Kary
§ 26
Za wybitne osišgnięcia sportowe, ofiarnš i wydajnš pracę dla Klubu Zarzšd ma prawo przyznawać członkom Klubu wyróżnienia:
  1) pochwały, dyplomy, nagrody;
  2) wnioskować do Walnego Zebrania o nadanie członkostwa honorowego;
  3) Zarzšd Klubu może wystšpić do władz państwowych oraz innych organizacji o przyznanie nagród i odznaczeń ustanowionych odrębnymi przepisami.
§ 27
 1. Nieprzestrzeganie postanowień statutu i regulaminów Klubu, naruszanie zasad współżycia społecznego, działanie na szkodę Klubu stanowi przewinienie koleżeńskie.
 2. Sprawy przewinień koleżeńskich rozpatruje Sšd Koleżeński. Może on wymierzyć następujšce kary:
  1. upomnienie;
  2. nagana;
  3. zawieszenie w prawach członkowskich;
  4. zakaz pełnienia funkcji we władzach Klubu na czas okreœlony;
  5. wykluczenie z grona członków Klubu.

Rozdział VI
Majštek i Fundusze Klubu
§ 28
 1. Na majštek Klubu składajš się nieruchomoœci, ruchomoœci i fundusze.
 2. Majštek Klubu powstaje z:
  1. składek członkowskich i innych opłat członkowskich;
  2. darowizn, spadków, subwencji i dotacji;
  3. wpływów z działalnoœci gospodarczej;
  4. wpływów z działalnoœci statutowej;
  5. udziałów majštkowych;
  6. innych wpływów.
 3. Klub może zarzšdzać majštkiem trwałym i nietrwałym przekazanym mu w użytkowanie przez inne instytucje, stowarzyszenia lub osoby fizyczne. Zbywanie tego majštku wymaga zgody przekazujšcych instytucji, stowarzyszeń lub osób.
§ 29
Dla ważnoœci oœwiadczeń woli lub dokumentów dotyczšcych praw i obowišzków majštkowych Klubu oraz innych dokumentów finansowych wymagane jest współdziałanie Komandora Klubu i jednego z dwóch upoważnionych członków Zarzšdu Klubu lub dwóch upoważnionych członków Zarzšdu Klubu działajšcych łšcznie. Upoważnionych desygnuje Zarzšd Klubu prawomocnš uchwałš.
§ 30
Zabrania się:
 1. udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowišzań majštkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostajš w zwišzku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo sš zwišzani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli zwanych dalej „osobami bliskimi”;
 2. przekazywania ich majštku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególnoœci jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;
 3. wykorzystywaniu majštku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba ze to wykorzystanie bezpoœrednio wynika ze statutowego celu stowarzyszenia;
 4. zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczš członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie.

Rozdział VII
Zmiana Statutu i Rozwišzanie Klubu
§ 31
 1. Zmiana Statutu lub rozwišzanie Klubu może nastšpić na mocy uchwały Walnego Zebrania Członków, podjętej większoœciš 2/3 głosów przy obecnoœci co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania.
 2. Wnioski w sprawie zmiany statutu lub rozwišzania Klubu mogš być rozpatrywane jedynie w przypadku umieszczenia ich w zawiadomieniu o Walnym Zebraniu.
§ 32
Uchwała o rozwišzaniu się Klubu okreœla sposób likwidacji, likwidatora i cel na jaki przeznaczony zostanie majštek Klubu. Wyjštek stanowi majštek powierzony, który przechodzi na rzecz jego właœcicieli. Uchwała o przeznaczeniu majštku podlega zatwierdzeniu przez władzę rejestrujšcš.
§ 33
Zmiana statutu nie skutkuje odwołaniem władz Klubu. Kadencja Zarzšdu, Komisji Rewizyjnej i Sšdu Koleżeńskiego kończy się z godnie z uchwała podjętš na ostatnim Sprawozdawczo – wyborczym Walnym Zebraniu.
Integralnš częœć Statutu stanowiš załšczniki:
 1. nr 1 - wzór proporca klubowego;
 2. nr 2 - wzór godła Klubu;
 3. nr 3 - wzór bandery Klubu.

Niniejszy Statut Akademickiego Klubu Morskiego Gdańsk zawierajšcy 33 (trzydzieœci trzy) paragrafy został uchwalony na Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Akademickiego Klubu Morskiego Gdańsk w dniu 07 kwietnia 2018 roku.

Komandor Klubu Wicekomandor Klubu
Wacław Liskiewicz Jakub Marjański
Gdańsk, 08 kwietnia 2018
Zatwierdzony decyzjš KRS w dniu 29 sierpnia 2018 roku.
 Akademicki Klub Morski w Gdańsku, adres korespondencyjny: ul. Stogi 18, 80-642, Gdańsk - Górki Zachodnie, NIP 584-02-54-136, e-mail:akm@akm.gda.pl