AKM Gdańsk.
odwiedzono nas:
397019 razy
od 21-06-2016.
POLSKI    ENGLISH
AKM na facebook'u

Wspierają nas:

Żaglownia Bryt Sails.
Sklep Wind.
Wydawnictwo MARPRESS.

Statut Akademickiego Klubu Morskiego Gdańsk
STATUT
AKADEMICKIEGO KLUBU MORSKIEGO GDAŃSK
(tekst ujednolicony, zatwierdzony na Walnym Zebraniu 07.04.2018)

Rozdział I
Postanowienia ogólne
§1
 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Akademicki Klub Morski Gdańsk, w skrócie AKM Gdańsk i jest zwane dalej Klubem.
 2. W kontaktach z zagranicą obok nazwy polskiej Klub używa nazwy w języku angielskim Academic Yacht Club Gdańsk w skrócie AYC Gdańsk.
§2
Klub działa zgodnie z niniejszym Statutem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Dopuszcza się działalność Klubu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
§3
Siedzibą Klubu jest Gdańsk.
§4
Klub jest stowarzyszeniem zarejestrowanym i posiada osobowość prawną.
§5
Klub może być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji o podobnym profilu działania.
§6
 1. Klub używa historycznych znaków AZM korzystających z ochrony prawnej:
  1. proporca - w kształcie trójkąta, koloru ciemnoniebieskiego z czarnym krzyżem na tle białego krzyża wg wzoru jak w załączniku nr 1;
  2. godła - stylizowanego orła morskiego z niebieską flagą i czarną kotwicą, wg wzoru jak w załączniku nr 2;
  3. bandery - w kształcie prostokąta koloru ciemno niebieskiego z czarnym krzyżem na tle białego krzyża z godłem klubu umieszczonym w górnym lewym rogu wg wzoru jak w załączniku nr 3.
 2. Jachty Klubu podnoszą flagę państwową z godłem Rzeczypospolitej Polskiej zwaną banderą
 3. Bandera Klubu jest podnoszona wraz z Banderą Państwową na przystani klubowej z okazji świąt państwowych lub ważnych uroczystości klubowych.
 4. Klub używa pieczęci okrągłej z godłem AZM w środku i napisem na obwodzie: „Akademicki Klub Morski Gdańsk” oraz pieczęci podłużnej imiennej o treści Akademicki Klub Morski Gdańsk z adresem Klubu, nr KRS i nr NIP.

Rozdział II
Cel i środki działania
§7
Celem Klubu jest rozwijanie i upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie sportów żeglarskich, motorowodnych i turystyki wodnej szczególnie wśród społeczności akademickiej. Cel Klubu jest również rozwój i krzewienie w społeczeństwie zainteresowania działalnością człowieka na morzu włączając w to także kulturę marynistyczną. Traktując zagadnienia morskie z punktu widzenia społecznego pragniemy wpajać idee pracy na morzu jako skoncentrowanie wysiłków na rzecz dobra ogółu, którego racje winny stać ponad dążeniami poszczególnych grup i jednostek. Klub podtrzymuje tradycje narodowe poprzez nawiązywanie do wieloletniej historii naszych poprzedników - powstałego 1932 roku w Gdańsku Akademickiego Związku Morskiego a szczególnie Oddziału Gdańsk AZM-u, przekształconego po jego likwidacji w 1948 roku kolejno w: Sekcję Żeglarską AZS przy Politechnice Gdańskiej, Klub Morski AZS przy PG, Akademicki Klubu Morski AZS i ZSP i obecnie działający AKM Gdańsk
§8
Klub realizuje swoje cele przez:
 1. organizowanie zawodów oraz imprez sportowych i rekreacyjnych;
 2. organizowanie wydarzeń kulturalnych, prowadzenie działalności wydawniczej, organizacji przeglądów i festiwali muzycznych, uczestniczenie w wydarzeniach kulturalnych związanych z morzem;
 3. działalność wychowawczą i popularyzatorską;
 4. organizowanie ćwiczeń fizycznych z zakresu sportu i rekreacji;
 5. wspieranie swoich członków w działaniach na rzecz propagowania sportu żeglarskiego i motorowodnego oraz tego typu turystyki wśród społeczności ze szczególnym uwzględnieniem środowisk akademickich;
 6. tworzenie i utrzymywanie odpowiedniej bazy technicznej umożliwiającej działalność żeglarską, a w szczególności przystani żeglarskich;
 7. współpracę z władzami szkół wyższych, a szczególnie z Politechniką Gdańską., samorządami studenckimi oraz z jednostkami organizacyjnymi uczelni zajmującymi się problemami kultury fizycznej, wychowania morskiego i ochrony środowiska;
 8. współpracę z instytucjami państwowymi, organizacjami społecznymi, administracją rządową i samorządową, związkami sportowymi oraz innymi osobami fizycznymi i prawnymi działającymi w zakresie objętym celami Klubu;
 9. rozwijanie współpracy z organizacjami żeglarskimi;
 10. prowadzenie działalności gospodarczej
 11. przeznaczanie przychodów na działalność statutową

Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki
§9
 1. Klub zrzesza osoby fizyczne.
 2. Członkowie Klubu dzielą się na:
  1. członków zwyczajnych;
  2. członków wspierających;
  3. członków honorowych.
 3. Członkami zwyczajnymi Klubu mogą być studenci, absolwenci i pracownicy szkół wyższych oraz inne osoby fizyczne. Wszyscy kandydujący do członkostwa w Klubie składają pisemny wniosek wraz z rekomendacją co najmniej dwóch zwyczajnych członków Klubu, których staż klubowym jest minimum 3 letni.
 4. Występujący o status członka Klubu składa do zarządu klubu pisemny wniosek na druku – Deklaracja Członkowska. Decyzję o przyjęciu podejmuje Zarząd Klubu na podstawie uchwalonego Regulaminu przyjęcia członka zwyczajnego.
 5. Członkami wspierającymi mogą być osoby fizyczne i prawne. Formę i rodzaj wspierania Klubu członkowie wspierający ustalają z Zarządem Klubu, który podejmuje w tej kwestii stosowną uchwałę.
 6. Członkami honorowymi mogą być osoby fizyczne. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie na wniosek zarządu lub co najmniej 10 członków zwyczajnych.
§10
Członkowie zwyczajni i honorowi mają prawo do:
 1. czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Klubu;
 2. zgłaszania postulatów i wniosków do władz Klubu we wszystkich sprawach dotyczących celów i zadań Klubu oraz funkcjonowania jego władz i organów;
 3. korzystania z wyposażenia Klubu w zakresie działalności statutowej
 4. postoju jednego jachtu, którego są właścicielem lub armatorem
 5. noszenia odznaki Klubu i używania proporca Klubu na swoim jachcie,
 6. korzystania z urlopu w członkostwie Klubu z ważnych powodów po złożeniu pisemnego wniosku i uzyskaniu zgody zarządu Klubu. W okresie urlopowym następuje zawieszenie praw i obowiązków członkowskich.
§11
Członkowie wspierający posiadają prawa członków zwyczajnych z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.
§12
Członkowie honorowi zwolnieni są z opłacania składek członkowskich oraz wszelkich prac na rzecz Klubu.
§13
Obowiązki członków klubu:
Członkowie Klubu mają obowiązek:
 1. chronić dobre imię Klubu;
 2. przestrzegać postanowień niniejszego Statutu oraz innych przepisów regulujących funkcjonowanie Klubu;
 3. aktywnie uczestniczyć w realizacji celów statutowych Klubu;
 4. regularnie płacić składki członkowskie
 5. wypełniać zobowiązania nakładane przez Walne Zebranie
§14
 1. Członkostwo Klubu ustaje w przypadku:
  1. rozwiązania Klubu;
  2. dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie Zarządowi Klubu po uregulowaniu wszystkich zobowiązań wobec Klubu;
  3. skreślenia z listy członków z powodu niepłacenia składek członkowskich przez okres dłuższy niż 6 miesięcy lub uchwałą Zarządu Klubu w przypadku nieuregulowania innych uchwalonych przez Walne Zebranie zobowiązań wobec Klubu;
  4. wykluczenia decyzją Zarządu Klubu za działanie na szkodę Klubu lub nieprzestrzeganie Statutu Klubu;
  5. wykluczenia na podstawie prawomocnego orzeczenia Sądu Koleżeńskiego.
  6. Decyzja o wykluczeniu musi zawierać pisemne uzasadnienie wydane Zainteresowanemu w ciągu 2 tygodni od daty wydania decyzji. Uzasadnienie dostarczane jest zainteresowanemu poleconą przesyłką pocztową.
 2. Od decyzji Zarządu, z wyłączeniem decyzji podjętej na podstawie punktu 3 niniejszego paragrafu, przysługuje odwołanie się Zainteresowanego do najbliższego Walnego Zebrania. Odwołanie należy złożyć do Zarządu Klubu lub Sądu Koleżeńskiego w ciągu dwóch tygodni od daty otrzymania przez Zainteresowanego pisemnego uzasadnienia. Decyzja Walnego Zebrania jest ostateczna.
 3. Do czasu rozpatrzenia wniesionego odwołania, o którym mowa w ust. 2, przez Walne Zebranie, decyzja Zarządu o wykluczeniu członka klubu powoduje zawieszenie jego praw członkowskich, wymienionych w § 10 statutu z wyłączeniem punktów 3 i 4

Rozdział IV
Władze Klubu
§15
 1. Władzami Klubu są:
  1. Walne Zebranie Członków Akademickiego Klubu Morskiego;
  2. Zarząd Klubu;
  3. Komisja Rewizyjna;
  4. Sąd Koleżeński.
 2. Kadencja Władz Klubu trwa 4 (cztery) lata.
 3. Członkowie Władz Klubu pełnią swoje funkcje społecznie. Do prowadzenia określonych spraw Klub może zatrudniać pracowników.
 4. Jeżeli postanowienia Statutu nie stanowią inaczej, uchwały Władz Klubu zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania. Tak przyjęte uchwały obowiązują wszystkich członków Klubu.
 5. Jeżeli w pierwszym terminie na posiedzeniu danego organu władzy nie uczestniczy co najmniej połowa liczby jego członków, wówczas w drugim terminie posiedzenia uchwały mogą być podjęte większością głosów oddanych przez członków obecnych. Drugi termin powinien być podany w zawiadomieniu o posiedzeniu i nie może być wyznaczony wcześniej niż po upływie co najmniej pół godziny od pierwszego terminu.
§16
Walne Zebranie.
 1. Walne Zebranie jest najwyższą władzą Klubu.
 2. Walne Zebranie może być Zwyczajne lub Nadzwyczajne.
 3. Zwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd Klubu co najmniej raz na dwanaście miesięcy, powiadamiając członków Klubu co najmniej 14 dni przed terminem rozpoczęcia obrad o terminie, miejscu i propozycji porządku obrad.
 4. W Walnym Zebraniu w pierwszym terminie powinna uczestniczyć co najmniej połowa członków Klubu uprawnionych do głosowania, w drugim terminie może ono skutecznie podejmować uchwały bez względu na ilość uczestników.
 5. Zarząd Klubu zobowiązany jest zwołać Zwyczajne Walne Zebranie nie później niż 5 miesięcy po upływie roku. Raz na cztery lata Zwyczajne Walne Zebranie spełnia również rolę Zebrania Wyborczego.
 6. W przypadku, gdy Zarząd Klubu nie zwoła Walnego Zebrania w czasie określonym w niniejszym Statucie zostanie ono niezwłocznie zwołane przez Komisję Rewizyjną Klubu.
 7. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd Klubu na podstawie:
  1) uchwały Zarządu Klubu lub Komisji Rewizyjnej na jej pisemny wniosek;
  2) wniosku co najmniej 30% liczby członków zwyczajnych Klubu.
 8. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwoływane jest w terminie 30 dni od daty zgłoszenia wniosku i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.
 9. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów z zastrzeżeniem wypadków określonych w niniejszym Statucie.
 10. W Walnym Zebraniu Członków uczestniczą:
  1) z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni i honorowi;
  2) z głosem doradczym - członkowie wspierający i zaproszeni goście.
§17
Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
 1. uchwalanie programu działania i zatwierdzanie projektu budżetu Klubu;
 2. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego Klubu;
 3. dokonywanie oceny działania Klubu oraz podejmowanie uchwał w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia bilansu, rachunku zysków i strat za rok ubiegły oraz udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi;
 4. wybór Komandora, Zarządu Klubu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego;
 5. rozpatrywanie wniosków zgłoszonych na Walnym Zebraniu;
 6. uchwalanie Statutu oraz zmian do Statutu;
 7. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Klubu;
 8. podejmowanie uchwał o nabywaniu i zbywaniu nieruchomości;
 9. podejmowanie uchwał o przeznaczeniu wypracowanego zysku lub pokryciu uzyskanej straty.
 10. nadawanie godności Członka Honorowego;
 11. rozpatrywanie odwołań członkowskich;
 12. uchwalanie wysokości składek członkowskich, dodatkowych członkowskich świadczeń na rzecz Klubu oraz opłat przystaniowych za jachty wymienione w paragrafie 10 punkt 4.
 13. Zatwierdzanie „Regulaminu przyjęcia członka zwyczajnego” przedstawianego przez Zarząd Klubu
§18
Zarząd Klubu.
 1. Zarząd Klubu jest organem wykonawczym Klubu.
 2. W skład Zarządu wchodzą z wyboru w tajnym głosowaniu na Walnym Zebraniu:
  1. Komandor,
  2. 4 - 5 członków.
§19
Do kompetencji Zarządu Klubu należy kierowanie całokształtem działalności Klubu, a w szczególności:
 1. wykonywanie uchwał Walnego Zebrania;
 2. reprezentowanie Klubu na zewnątrz;
 3. realizacja zadań statutowych Klubu, przygotowywanie programów działania oraz projektu budżetu i ich realizacja po uchwaleniu przez Walne Zebranie;
 4. przyjmowanie, skreślanie i nagradzanie członków Klubu;
 5. nadzorowanie działalności gospodarczej prowadzonej przez Klub;
 6. administrowanie i dysponowanie funduszami Klubu;
 7. powoływanie i rozwiązywanie wewnętrznych jednostek gospodarczych Klubu;
 8. zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę z pracownikami Klubu;
 9. ustalanie przepisów i regulaminów wewnętrznych.
§ 20
 1. Zarząd Klubu odbywa posiedzenia w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na dwa miesiące.
 2. Decyzje Zarządu Klubu podejmowane są w formie uchwał. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Komandora.
 3. Na posiedzeniu konstytucyjnym Zarząd wybiera spośród członków wicekomandora do spraw finansowych i sekretarza Klubu oraz przydziela obowiązki poszczególnym członkom zarządu.
 4. Wicekomandor zastępuje Komandora Klubu w przypadku jego nieobecności.
 5. Zarząd Klubu może dla usprawnienia działania powołać Komisje Zarządu, w skład których wchodzą członkowie Klubu.
 6. W posiedzeniach Zarządu Klubu mogą uczestniczyć z głosem doradczym zaproszeni goście.
 7. Posiedzenie Zarządu Klubu zwołuje Komandor lub inny upoważniony przez niego członek Zarządu.
 8. Członek Zarządu Klubu, który kolejno trzykrotnie bez usprawiedliwienia nie uczestniczy w posiedzeniach Zarządu może być zawieszony w obowiązkach członka Zarządu do najbliższego Walnego Zebrania.
§ 21
Komisja Rewizyjna.
 1. Komisja Rewizyjna jest wewnętrznym organem kontrolującym działalność Klubu.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z Przewodniczącego i 2 do 4 członków, wybranych przez Walne Zebranie. Komisja ustala w swoim gronie podział funkcji.
 3. W skład Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić członkowie Zarządu Klubu i pracownicy Klubu.
 4. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział z głosem doradczym w posiedzeniach władz Klubu.
 5. Szczegółowy tryb pracy Komisji Rewizyjnej określa regulamin uchwalony przez Komisję.
 6. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:
  1. kontrolowanie całokształtu działalności Klubu ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowo-gospodarczej i bieżącej pracy Zarządu Klubu;
  2. przedkładanie Zarządowi Klubu wniosków i zaleceń wynikających z przeprowadzonej kontroli;
  3. składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu oraz występowanie z wnioskami w sprawie udzielania absolutorium ustępującemu Zarządowi Klubu lub skwitowania działalności Zarządu za okres sprawozdawczy.
  4. występowanie z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania.
§ 22
Sąd Koleżeński.
 1. Sąd Koleżeński Klubu rozpatruje przewinienia koleżeńskie dotyczące członków Klubu.
 2. Sąd Koleżeński Klubu składa się z Przewodniczącego i 2-4 członków, wybranych przez Walne Zebranie w głosowaniu tajnym. Sąd Koleżeński wybiera ze swojego grona przewodniczącego, jego zastępcę i sekretarza.
 3. Od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego przysługuje prawo złożenia odwołania do Walnego Zebrania Członków.
 4. Tryb pracy Sądu Koleżeńskiego określa regulamin uchwalony przez Sąd Koleżeński.
 5. Do zadań Sądu Koleżeńskiego należy:
  1) rozpoznawanie przewinień koleżeńskich w pierwszej instancji i wydawanie orzeczeń w tych sprawach;
  2) składanie sprawozdań z działalności Walnemu Zebraniu.
§23
 1. W przypadku powstania vacatu w trakcie trwania kadencji w składzie władz Klubu przysługuje im prawo kooptacji pod warunkiem, że liczba dokooptowanych do składu danej władzy nie będzie większa niż 1/3 składu pierwotnego.
 2. Osoby dokooptowane nie mogą pełnić funkcji przewodniczącego danego organu władzy.
 3. W przypadku ubycia ze składu władz liczby większej od 1/3 należy zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie które wybierze nowych członków na wszystkie miejsca zwolnione przez osoby uprzednio wybrane.
§ 24
Jednostki organizacyjne Klubu.
 1. Do realizacji zadań statutowych Klub może powoływać wewnętrzne jednostki organizacyjne, którymi mogą być sekcje specjalistyczne lub zakłady działalności gospodarczej.
 2. Jednostki te działają w oparciu o odrębne regulaminy, pod warunkiem ich zgodności ze Statutem Klubu.
 3. Sekcje specjalistyczne powołuje Zarząd Klubu na wniosek minimum 10 członków Klubu tworzących sekcję.
 4. Rozwiązanie sekcji specjalistycznej następuje na podstawie uchwały Walnego zebrania na wniosek Zarządu Klubu lub na wniosek co najmniej połowy członków sekcji.
 5. Regulamin działania sekcji specjalistycznej zatwierdza Walne Zebranie na wniosek Zarządu Klubu.
 6. Zakłady działalności gospodarczej i ich zarządy powołuje i rozwiązuje Zarząd Klubu.
 7. W poszczególnych jednostkach wewnętrznych muszą działać zgodne z regulaminem zarządu tych jednostek, które:
  1) kierują działalnością jednostek;
  2) realizują zadania regulaminowe, dla których zostały powołane;
  3) podejmują decyzje nie zastrzeżone do kompetencji władz Klubu.
§ 25
Klub może prowadzić działalność gospodarcza w zakresie:
 1. Działalności obiektów sportowych
 2. Działalności obiektów służących poprawie kondycji fizycznej
 3. Działalności klubów sportowych
 4. Wypożyczaniu i dzierżawie środków transportu wodnego
 5. Wypożyczaniu i dzierżawie sprzętu rekreacyjnego i sportowego
 6. Naprawie i konserwacji statków i łodzi
 7. Działalności rozrywkowej i rekreacyjnej
 8. Pozostałej działalności rozrywkowej i rekreacyjnej
 9. Pozostałej działalności związanej ze sportem
 10. Działalności w zakresie edukacji (poza szkolne formy edukacji związane głównie ze sportem i rekreacją)
 11. Działalności pozostałych organizacji członkowskich , gdzie indziej niesklasyfikowanych

Rozdział V
Nagrody i Kary
§ 26
Za wybitne osiągnięcia sportowe, ofiarną i wydajną pracę dla Klubu Zarząd ma prawo przyznawać członkom Klubu wyróżnienia:
  1) pochwały, dyplomy, nagrody;
  2) wnioskować do Walnego Zebrania o nadanie członkostwa honorowego;
  3) Zarząd Klubu może wystąpić do władz państwowych oraz innych organizacji o przyznanie nagród i odznaczeń ustanowionych odrębnymi przepisami.
§ 27
 1. Nieprzestrzeganie postanowień statutu i regulaminów Klubu, naruszanie zasad współżycia społecznego, działanie na szkodę Klubu stanowi przewinienie koleżeńskie.
 2. Sprawy przewinień koleżeńskich rozpatruje Sąd Koleżeński. Może on wymierzyć następujące kary:
  1. upomnienie;
  2. nagana;
  3. zawieszenie w prawach członkowskich;
  4. zakaz pełnienia funkcji we władzach Klubu na czas określony;
  5. wykluczenie z grona członków Klubu.

Rozdział VI
Majątek i Fundusze Klubu
§ 28
 1. Na majątek Klubu składają się nieruchomości, ruchomości i fundusze.
 2. Majątek Klubu powstaje z:
  1. składek członkowskich i innych opłat członkowskich;
  2. darowizn, spadków, subwencji i dotacji;
  3. wpływów z działalności gospodarczej;
  4. wpływów z działalności statutowej;
  5. udziałów majątkowych;
  6. innych wpływów.
 3. Klub może zarządzać majątkiem trwałym i nietrwałym przekazanym mu w użytkowanie przez inne instytucje, stowarzyszenia lub osoby fizyczne. Zbywanie tego majątku wymaga zgody przekazujących instytucji, stowarzyszeń lub osób.
§ 29
Dla ważności oświadczeń woli lub dokumentów dotyczących praw i obowiązków majątkowych Klubu oraz innych dokumentów finansowych wymagane jest współdziałanie Komandora Klubu i jednego z dwóch upoważnionych członków Zarządu Klubu lub dwóch upoważnionych członków Zarządu Klubu działających łącznie. Upoważnionych desygnuje Zarząd Klubu prawomocną uchwałą.
§ 30
Zabrania się:
 1. udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli zwanych dalej „osobami bliskimi”;
 2. przekazywania ich majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;
 3. wykorzystywaniu majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba ze to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu stowarzyszenia;
 4. zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie.

Rozdział VII
Zmiana Statutu i Rozwiązanie Klubu
§ 31
 1. Zmiana Statutu lub rozwiązanie Klubu może nastąpić na mocy uchwały Walnego Zebrania Członków, podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania.
 2. Wnioski w sprawie zmiany statutu lub rozwiązania Klubu mogą być rozpatrywane jedynie w przypadku umieszczenia ich w zawiadomieniu o Walnym Zebraniu.
§ 32
Uchwała o rozwiązaniu się Klubu określa sposób likwidacji, likwidatora i cel na jaki przeznaczony zostanie majątek Klubu. Wyjątek stanowi majątek powierzony, który przechodzi na rzecz jego właścicieli. Uchwała o przeznaczeniu majątku podlega zatwierdzeniu przez władzę rejestrującą.
§ 33
Zmiana statutu nie skutkuje odwołaniem władz Klubu. Kadencja Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego kończy się z godnie z uchwała podjętą na ostatnim Sprawozdawczo – wyborczym Walnym Zebraniu.
Integralną część Statutu stanowią załączniki:
 1. nr 1 - wzór proporca klubowego;
 2. nr 2 - wzór godła Klubu;
 3. nr 3 - wzór bandery Klubu.

Niniejszy Statut Akademickiego Klubu Morskiego Gdańsk zawierający 33 (trzydzieści trzy) paragrafy został uchwalony na Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Akademickiego Klubu Morskiego Gdańsk w dniu 07 kwietnia 2018 roku.

Komandor Klubu Wicekomandor Klubu
Wacław Liskiewicz Jakub Marjański
Gdańsk, 08 kwietnia 2018
Zatwierdzony decyzją KRS w dniu 29 sierpnia 2018 roku.
 Akademicki Klub Morski w Gdańsku, adres korespondencyjny: ul. Stogi 18, 80-642, Gdańsk - Górki Zachodnie, NIP 584-02-54-136, e-mail:akm@akm.gda.pl