AKM GdaŁâ€žsk.
odwiedzono nas:
417453 razy
od 21-06-2016.
POLSKI    ENGLISH
AKM na facebook'u

Wspierajš nas:

ŁÂťaglownia Bryt Sails.
Sklep Wind.
Wydawnictwo MARPRESS.

Global Maritime Distress and Safety System
Podstawowe wiadomoœci

GMDSS (ang. Global Maritime Distress and Safety System) to ogólnoœwiatowy system bezpieczeństwa i wzywania pomocy. Złożony jest ze zbioru procedur, wyposażenia oraz œrodków łšcznoœci radiowej i satelitarnej przewidzianych do zapewnienia bezpieczeństwa żeglugi i umożliwienia szybkiego, skutecznego alarmowania w wypadkach na morzu, przesyłania informacji ważnych dla bezpieczeństwa statków oraz zapewnienia łšcznoœci w czasie akcji poszukiwawczo - ratowniczych.

Podstawowym zadaniem systemu jest łšcznoœć w niebezpieczeństwie i alarmowanie (distress). Pozostałe funkcje to łšcznoœć dla zapewnienia bezpieczeństwa żeglugi oraz rutynowa. System GMDSS składa się z kilku podsystemów:

 • Systemy łšcznoœci głosowej
 • Cyfrowe wywołanie selektywne (DSC)
 • System radiopław awaryjnych EPIRB
 • Systemy satelitarne
 • Transpondery radarowe

Podział wód morskich na obszary
ObszarDefinicjaWymagane urzšdzenia
A1obszar pozostajšcy w zasięgu co najmniej jednej stacji brzegowej VHF, gdzie możliwe jest cišgłe alarmowanie za pomocš DSC (kanał 70 VHF - 156,525 MHz)Radiotelefon VHF z przystawkš DSC, Odbiornik NAVTEX
A2obszar pozostajšcy w zasięgu co najmniej jednej stacji brzegowej MF, gdzie możliwe jest cišgłe alarmowanie za pomocš DSC (2187,5 kHz) z wyłšczeniem obszaru A1Radiostacja MF z przystawkš DSC, Wyposażenie wymagane w obszarze A1
A3obszar z wyłšczeniem A1 i A2, który jest pokryty przez system satelitów geostacjonarnych Inmarsat, gdzie możliwe jest cišgłe alarmowanie w niebezpieczeństwie, zasięg systemu rozcišga się w przybliżeniu od 76°N do 76°SRadiostacja HF (fale krótkie) z przystawkš DSC lub Terminal INMARSAT-u oraz Urzšdzenie do odbioru Morskich Informacji Bezpieczeństwa (MSI) dla obszaru A3 (EGC poprzez INMARSAT lub Radioteleks na HF) oraz Wyposażenie wymagane w obszarze A1 i A2
A4obszar z wyłšczeniem A1, A2 i A3, umożliwa łšcznoœć w niebezpieczeństwie RTF HF, DSC HF, NBDP HF w paœmie częstotliwoœci 4, 6, 8, 12 i 16 MHzRadiostacja HF z przystawkš DSC oraz wyposażenie wymagane w obszarze A1, A2 i A3
Tabela używanych skrótów w GMDSS
SkrótNazwa angielskaNazwa polska
AAICAccounting Authority Identification CodeKod identyfikacyjny kompanii radiowej
CSSCo-ordinator Surface SearchKoordynator poszukiwań nawodnych
DSCDigital Selective CallingCyfrowe selektywne wywołanie
EPIRBEmergency Position Indicating Radio Beaconradiopława awaryjna
GMDSSGlobal Maritime and Safety SystemŒwiatowy morski system łšcznoœci alarmowej i bezpieczeństwa
IMOInternational Maritime OrganizationMiędzynarodowa organizacja Morska
ITUInternational Telecommunication UnionMiędzynarodowa Unia telekomunikacyjna
MCCMission Control CenterNaziemne centrum systemuCOSPAS-SARSAT<.td>
MIDMaritime Identification DigitsMorski numer identyfikacyjny (dla Polski - 261)
MMSIMaritime Mobile Service IdentityMorski numer identyfikacyjny
MSIMaritime Safety InformationsMorska informacja bezpieczeństwa
OSCOn Scene Co-ordinatorDowodzšcy na miejscu akcji
RCCRescue co-ordination Stationratowniczy oœrodek koordynacyjny
RRRadio RegulationsRegulamin Radiokomunikacyjny
SARSearch and RescuePoszukiwanie i ratowanie
SARTSearch and Rescue TransponderTransponder radarowy
SOLASSafety of Live at SeaKonwencja o bezpieczeństwie życia na morzu
SMMSAR Mission Co-ordinatorKoordynator akcji SAR
SRRSearch and Rescue RegionObszar odpowiedzialnoœci RCC
Dotyczšce rozliczeń za połšczenia z lšdem
QRCRadio CompanyKompania radiowa (sygnały Q sš nieużywane)
LL,CCLocal Line Charge, Coast Station ChargeSkładniki opłaty
SDRSpecial Drawing Rightswaluta umowna( 3,061 GFr)
Dokumenty i uprawnienia

Każda statkowa stacja radiowa musi posiadać licencję wydanš przez administrację kraju bandery statku. Użytkowanie stacji nie posiadajšcej licencji jest nielegalne.

Przy uzyskiwaniu œwiadectwa stacji nadawany jest oficjalny sygnał wywoławczy (tzw. Call Sign) oraz numer MMSI. Jeżeli jednostka wyposażona jest w teleks lub terminal satelitarny Inmarsat, wówczas numer teleksu oraz numer identyfikacyjny Inmarsat jest również nadawany.

W naszym kraju UKE wydaje œwiadectwa stacji zwane Pozwoleniem radiowym wydawanym na okres 10 lat.

Aby uzyskać uprawnienia do obsługi systemu GMDSS, trzeba spełnić przewidziane prawem wymogi (minimum zdać odpowiedni egzamin). W Polsce uprawnienia znajdujš się w kompetencji Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Wydawane sš następujšce certyfikaty:

 • œwiadectwo operatora VHF
 • œwiadectwo operatora krótkiego zasięgu SRC
 • œwiadectwo operatora dalekiego zasięgu LRC
 • œwiadectwo operatora IWC
 • œwiadectwa GOC, ROC, CSO

Podział na kategorie komunikatów GMDSS ze względu na ważnoœć

Informacje, przekazywane podzielono na cztery kategorie według ich ważnoœci (od najważniejszej):

 1. DISTRESS - Niebezpieczeństwo, zwišzane z bezpoœrednim zagrożeniem życia.
 2. URGENCY - Pilnoœć - (np. treœci medyczne).
 3. SAFETY - Bezpieczeństwo (np. ostrzeżenia pogodowe).
 4. ROUTINE - Łšcznoœć rutynowa (np. rozmowy statek-statek, statek - lšd),.
Radiotelefon VHF - podstawowe informacje
 1. Głoœnik radiotelefonu.
 2. Wyœwietlacz, pokazuje nr kanału, moc nadawania, pozycję i czas z GPS lub komunikaty DSC.
 3. Squelch - blokada szumów, pozwala na ustawienie czułoœci odbiornika powyżej poziomu szumów.
 4. Włšcznik i regulacja głoœnoœci
 5. Gruszka - mikrofon lub mikrofon i głoœnik.
 6. Przycisk, który powoduje przejœcie w stan nadawania.
 7. Przycisk szybkiego przełšczenia na kanał 16.
 8. Przycisk przełšczenia trybu mocy nadajnika 1W/25W.
 9. Przycik DUAL WATCH - skanowanie dwóch kanałów jednoczeœnie (z czego jeden, to 16)
 10. Przycisk DISTRESS zabezpieczony klapkš
 11. Klawisze przełšczania kanałów (w górę i w dół)
Identyfikacja w systemie

W celu jednoznacznej identyfikacji w łšcznoœci radiofonicznej i cyfrowej nadaje się niepowtarzalne numery identyfikacyjne. Jednostki nawodne, stacje brzegowe, samoloty i œmigłowce ratownicze posiadajš własne niepotarzalne identyfikatory. Identyfikatorem takim w łšcznoœci radiotelefonicznej jest sygnał wywoławczy (Call Sign). Sygnały wywoławcze sš nadawane przez administrację danego kraju. Składa się z kombinacji liter i cyfr, z których pierwsze wskazujš na przynależnoœć państwowš. Dla małych jednostek pływajacych sš to 3 znaki i 3 lub 4 cyfry. Polskie sygnały wywoławcze rozpoczynajš się od: HF, SN ... SR, 3Z

Na potrzeby komunikacji cyfrowej wprowadzono morski numer identyfikacyjny (MMSI) jest unikalnym 9 cyfrowym numerem przyporzšdkowanym dla statku podobnie jak numer dla telefonu. MMSI pozwala radiooperatorowi na wykonanie wywołań za pomocš radiostacji VHF DSC i jest automatycznš identyfikacjš wywołań cyfrowych za pomocš DSC. Numery MMSI sš przydzielane prze autoryzowane instytucje w kraju rejestracji i certyfikacji danego statku i umieszczane sš w informatycznych bazach danych o statku i jego armatorze. Brzegowe Stacje Radiowe (CRS) majš swój własny numer MMSI, majš swojš własnš radiostacje VHF DSC i mogš być wywoływane i też wywoływać inne statkowe radiostacje VHF DSC. Numer MMSI jest zaprogramowany do radiostacji VHF DSC, może to zrobić producent lub serwis producenta radiotelefonu VHF z DSC. Użytkownik ma też możliwoœć samodzilengo jednorazowego wpisania numeru MMSI w wielu typach radiotelefonów dostępnych na rynku.

Numer MMSI złożony jest z 9 cyfr, do których podczas nadawania na końcu do numeru MMSI przystawka DSC dodaje cyfrę 0, czyli wysyła cišg 10 cyfr. Dla stacji statkowych pierwsze trzy cyfry okreœlone sš jako tzw. MID (Maritime Identification Digit), czyli morskie cyfry identyfikacyjne. Piersza okreœla rejon państwa (np. 2 to Europa), dwie pozostałe wskazujš na konkretne państwo (np. 61 to Polska). Czyli dla Polski MID = 261. Format numeru MMSI dla statku możemy zapisać w postaci MIDxxxxxx. Format numeru stacji brzegowej wyglšda nastepujšco: 00MIDxxxx. Istnieje jeszcze numer MMSI nadawany grupie statków. Numer grupowy mogš posiadać statki jednego armatora, statki okreslonego typu lub o okreœlonej przynależnoœci narodowej. Format dla grupy statków wyglšda następujšco: 0MIDxxxxx, czyli zawsze zaczyna się od jednego 0. Przykładem numeru grupowego dla UK Royal National Lifeboat (RNLI) jest MMSI = 023200002.

Numer MMSI naszych jachtów mozna zobaczyć oglšdajšc opisy z zakładce Flota klubowa. Na stronach UKE jest link do listy wszytkich polskich jednostek w formacie Excel. W serwisie internetowym ITU MARS znajduje się wyszukiwarka dzięki której można odszukać po nazwie, sygnale wywoławczym, MMSI lub numerze EPIRP danej jednostki.

Numer identyfikacyjny radiopławy EPIRB zastał omówiony w rozdziale opisujšcym radiopławę EPIRB.

Tabela używanych skrótów w GMDSS
Numery kanałów VHFPrzeznaczenie
16nasłuch, łšcznoœć niebezpieczeństwa / bezpieczeństwa, wywołanie ogólne
6łšcznoœć SAR z samolotami i statkami
13łšcznoœć mostek-mostek zwišzana z bezpieczeństwem żeglugi, nasłuch
75,76pasmo ochronne dla kanału 16
15,17do łšcznoœci pokładowej z mocš zredukowanš
70DSC
72, 77łšcznoœć między jachtami
6,8,10,9,13zalecane do korespondencji
Procedury łšcznoœci VHF

Nadajšc przez radio powinieneœ:

 • mówić wyraŸnie, aby twoje wypowiedzi nie mogły być pomylone z innymi,
 • unikać podnoszenia głosu i krzyczeć, ponieważ może to spowodować zakłócenia lub zniekształcenia głosu,
 • używać standardowych zwrotów i słownictwa w komunikacji,
 • mówić wolno, ale całymi zdaniami.

Wszystkie wywołania radiotelefoniczne opierajš się na tym samym schemacie, za wyjštkiem wywołań priorytetowych, które sš też się opierajš na tym samym wzorcu, tylko sš bardziej rozbudowane i sformalizowane. Ogólny wzór z objaœnieniami opisany został poniżej zarówno w wersji międzynarodowej jak i polskiej. Wypowiedzi pierwszej stacji statkowej o nazwie "One" sš przedstawione za pomocš koloru purpurowego, druga o nazwie "Two", z którš komunikuje się pierwsza jest koloru zielonego.

(jacht "Two" teraz nadaje)
Rozmowa w języku angielskimRozmowa w języku polskimWyjaœnienia dotyczšce komunikacji
sailboat Two sailboat Twojacht Two jacht TwoWywołujemy drugš stację podajšc jej nazwę, Call Sign lub numer MMSI. Możemy powtórzyć jš dwa lub maksymalnie trzy razy. Iloœć powtórzeń zależy od ogólnych warunków propagacji i sytuacji na wodzie, o których my decydujemy w danej chwili.
this istuZwrot wskazujšcy, kto wywołuje drugš stację.
sailboat One sailboat Onejacht One jacht OnePrzedstawiamy stację wywołujšcš podajšc jej nazwę, Call Sign lub numer MMSI. Możemy powtórzyć jš dwa lub maksymalnie trzy razy. Iloœć powtórzeń zależy od ogólnych warunków propagacji i sytuacji na wodzie, o których my decydujemy w danej chwili.
(wiadomoœć do przekazania)Podajemy możliwie jak najkrócej informację skierowanš do jednostki "Two". Jeżeli jest to łšcznoœc na kanale 16, to powinniœmy poprosić o zmianę kanału na inny.
OverodbiórDodajemy na koniec, aby dać jasny przekaz osobie po drugiej stronie, że już nic nadamy i przechodzimy na odbiór. Osoba po drugiej stronie może teraz nadawać.
odbiorca teraz nadajeOdbiorca może przekazać swojš wiadomoœć, po usłuszeniu powyższego zwrotu i jednoczeœnie zakończyć tym zwrotem jeżeli oczekuje odpowiedzi lub zakończyć rozmowę używajšc poniższego zwrotu.
outstopZwrot ten kończy konwersację, oznacza to, że osoba mówišca nie jej kontynuować.

Zadaniem standardowych zwrotów używanych w łšcznoœci radiotelefonicznej jest ułatwienie przekazywania informacji w sposób skondensowany i zrozumiały dla wszystkich użytkowników. W poniższej tabelce zestawiono najczęœciej używane zwroty:
ZWROTZNACZENIE
AffirmativeTak / potwierdzam
NegativeNie / nie potwierdzam
All afterWszystko co było nadane po...
All beforeWszystko co było nadane przed...
CorrectPoprawnie
CorrectionPoprawna wersja brzmi...
WrongTwoja ostatnia transmisja była niepoprawna
OverSkończyłem nadawanie, oczekuję na odpowiedŸ
OutSkończyłem nadawanie i nie oczekuję na odpowiedŸ. (Over i Out nie powinny być nadawane jednoczeœnie)
Radio checkSprawdzam radio. Jak mnie słyszysz?
I read you ...Słyszę Cię ... (np. głoœno i wyraŸnie)
Read backPowtórz mi informację tak jak jš ode mnie odebrałeœ
I read backPowtarzam Twoja informację
ReceivedOdebrałem Twojš transmisję poprawnie
Say againPowtarzam Twoja informację
Say again all (word) after (before)Powtórz komunikat od słowa... / do słowa...
I say againPowtarzam mój ostatni komunikat/częœć komunikatu
SendRozpocznij nadawanie
Send your messageRozpocznij nadawanie, jestem gotowy do odbior
Speak slowerMów wolniej
Speak ffasterMów szybciej
I spellNadam używajšc alfabetu fonetycznego (przeliteruję)
Stand by ...Pozostań na nasłuchu
Station callingNieznana stacja wywołujšca
This is ...Komunikat nadawany jest przez stację, której identyfikacja brzmi...
Word after ...Słowo nadane po ... brzmi ...
Word beforeSłowo nadane przed ... brzmi ...

Format komunikatów w niebezpieczeństwie i bezpieczeństwie zostały omówione w następnym rozdziale wraz z procedurami DSC.

Dodatkowe funkcje radiotelefonów VHF

Dzięki klawiszowi "1/25" lub "Hi/Lo" w zależnoœci od modelu radia mamy możliwoœć zmiany mocy nadajnika z maksymalnej (Hi - 25 W) na zredukowanš (Lo - 1 W) lub odwrotnie. Nadajšc z mocš 1W mamy mniejszy zasięg słyszalnoœci, ale jednoczeœnie zmniejszone zużycie baterii. Na poziomie mocy 1W zasięg jest jeszcze na tyle duży, że pozwala na swobodnš komunikację z kapitanatami portów podczas wchodzenia lub wychodzenia z nich. Nie ma koniecznoœci prowadzenia łšcznoœci na pełnej mocy. W rejonie Zatoki Gdańskiej na kanale 10 pracujš porty Hel, Jastarnia, Władysławowo, operujšc na zmniejszonej mocy nie zakłócamy komunikacji na kanale roboczym innym jednostkom podchodzšcym do innych portów.

Podwójny (Double watch) lub potrójny nasłuch (Tri watch) umożliwia operatorowi prowadzenie nasłuchu jednoczeœnie na kanale 16 oraz dowolnym kanale roboczym wybranym przez użytkownika. Funkcja Tri Watch pozwala na przesłuchiwanie dwóch wybranych kanałów przez użytkownika i kanału 16. Nasłuch odbywa się w sekwencji kanał roboczy 1, kanał 16, kanał roboczy 2, kanał 16... .

Funkcja skanowania (Scan) umożliwia prowadzenie nasłuchu (przeszukiwanie) dowolnej liczby kanałów VHF w tym CH 16. Odbiornik pozostaje w nasłuchu na kanale, na którym odebrana została transmisja. Kanał ten można usunšć ze skanowania. Przeszukiwanie może zostać wznowione ręcznie.

Procedury łšcznoœci DSC

Nadawanie i odbiór komunikatów DSC jest powiadomienie innych statków/stacji o tym, że na radiotelefonii zostanie nadana wiadomoœć "głosowa". komunikat DSC jest generowany przez przystawkę DSC, która za poœrednictwem radiotelefonu wysyła na kanale 70 krótkš informację w formie cyfrowej. Informacja ta jest możliwa do odbioru w radiotelefonie VHF wyposażonym w przystawkę DSC. Odebrane komunikaty sš zapisywane w pamięci urzšdzenia i można je w dowolnej chwili przeglšdać. W zależnoœci od modelu radiotelefon pozwala na przechowywanie ostatnich kilku odebranych komunikatów.

Komunikaty ze względu na adresata wiadomoœci możemy podzielić na:
 • ALL SHIPS – do wszystkich statków (stacji) znajdujšcych się w zasięgu VHF
 • INDIVIDUAL – do jednej stacji o konkretnym numerze MMSI
 • GROUP – do grupy stacji o konkretnym numerze grupowym
 • GEO – do stacji znajdujšcych się w okreœlonym (np. współrzędnymi) obszarze geograficznym
Podział na kategorie komunikatów DSC ze względu na ważnoœć odpowiada komunikatom GMDSS i wyglšda następujšco:
 1. DISTRESS - Niebezpieczeństwo, osoba lub statek znajdujš się w bezpoœrednim niebezpieczeństwie i potrzebujš natychmiastowej pomocy (wysyłany do wszystkich stacji).
 2. URGENCY - Pilnoœć, dotyczšca bezpieczeństwa osób lub statku np. pomoc medyczna (do wszystkich stacji, do obszaru geograficznego lub indywidualna).
 3. SAFETY - Bezpieczeństwo, wiadomoœć dotyczšca bezpieczeństwa żeglugi np. ostrzeżenie nawigacyjne lub meteorologiczne (do wszystkich stacji, do obszaru geograficznego lub indywidualna).
 4. ROUTINE - Łšcznoœć rutynowa, wiadomoœć o najniższym priorytecie np. wywołanie stacji brzegowej w celu zamówienia rozmowy telefonicznej (zazwyczaj wysyłana do jednej stacji).
Komunikat alarmowy (DISTRESS)

Nadawany jest, gdy osoba lub statek znajduje się w bezpoœrednim niebezpieczeństwie lub potrzebuje natychmiastowej pomocy. Komunikat taki zawiera następujšce informacje: numer MMSI, pozycja (otrzymana z GPS lub wprowadzona ręcznie przez operatora), Czas UTC okreœlenia pozycji, rodzaj zagrożenia. Należy nadmienić, że pozycja i czas jej okreœlenia sš niezbędnymi informacjami do przeprowadzenia skutecznej akcji ratowniczej. Dlatego wymaga się, jeżeli przystawka DSC nie jest podłšczona do GPS, pozycja powinna być wprowadzana ręcznie przez operatora. Zalecany maksymalny odstęp czasowy pomiędzy kolejnymi uaktualnieniami pozycji powinien wynosić 4 godziny.

W celu nadania komunikatu należy w radiotelefonie przycinać przycisk DISTRESS. Jest on z reguły zabezpieczony klapkš, która trzeba odchylić, aby dostać się do przycisku. W większoœci modi radiotelefonów jest on na koloru czerwonego i może być dodatkowo podœwietlony (też na na kolor czerwony). Jeżeli przytrzymamy klawisz przez ponad 5 sekund, to zostanie wyemitowany komunikat bez podanej przyczyny i jeżeli nie wpisano pozycji lub nie podłšczono do GPS, to też bez pozycji. Jeżeli tylko na krótko przyciœniemy klawisz DISTRESS, to urzšdzenie pozwoli na wpisanie przyczyny wzywania pomocy i wprowadzenie pozycji i czasu jeœli nie była wpisana wczeœniej. PóŸniej należy ponownie wcisnšć klawisz DISTRESS przez ponad 5 sekund. Możliwe do wyboru przyczyny wzywania pomocy zostały zestawione poniżej:

 • Fire/Explosion
 • Flooding
 • Collision
 • Grounding
 • Listing/Capsizing
 • Sinking
 • Disabled & Adrift
 • Abandoning
 • Man overboard
 • Undesignated

Od rozpoczęcia nadania sygnału DSC rozpoczyna się procedura wzywania pomocy w niebezpieczeństwie. Kolejnš czynnoœciš jakš należy wykonać jest nadanie komunikatu przez radiotelefon VHF, który należy rozpoczšć w cišgu 5 minut po wysłaniu sygnału DSC. Jeżeli jest taka możliwoœć, to czekamy, tak aby jednostki, który odebrały sygnał DISTRESS mogły się przygotować do odbioru. Komunikat wyglšda następujšco:

MAYDAY MAYDAY MAYDAY
THIS IS
(nazwa statku powtórzona 3 razy)
MAYDAY
THIS IS
(numer MMSI, nazwa i sygnał wywoławczy (Call sign) stacji w niebezpieczeństwie)
MY POSITION IS (współrzędne geograficzne lub namiar i odległoœć od okreœlonego punktu) AT (czas UTC okreœlenia pozycji)
Rodzaj zagrożenia
Rodzaj oczekiwanej pomocy
Inne informacje potrzebne w akcji ratunkowej (np. liczba osób na burcie, warunki pogodowe itp.)
OVER

Stacja brzegowa po odebraniu alarmu na DSC nadaje potwierdzenie na DSC. Jeżeli alarm nie został potwierdzony (statek poza obszarem A1) układ DSC będzie automatycznie powtarzać wywołania w odstępach kilku minutowych. Jeżeli jednak odbierze potwierdzenie alarmu na DSC, to zaprzestanie wysyłania alarmów DISTRESS w sposób automatyczny. W komunikacie potwierdzajšcym odbiór alarmu na DSC znajdujš się następujšce informacje: numer MMSI stacji brzegowej (CRS), cały komunikat alarmowy nadany przez statek.

Po odebraniu alarmu na DSC (wciœnięcie klawisza dedykowanego dla danego odbiornika), radiotelefon powinien samoczynnie przełšczyć się na nasłuch kanale CH 16. Po odsłuchaniu komunikatu w niebezpieczeństwie powinno zostać nadane potwierdzenie, jeżeli statek jest w stanie udzielić pomocy.

Jeżeli alarm nie został potwierdzony przez stację brzegowš, nie trwa korespondencja w niebezpieczeństwie na RT na kanale 16, a odbierasz kolejne alarmy na DSC, nadaj na kanale 16 radiotelefoniczne potwierdzenie odbioru alarmu statkowi w niebezpieczeństwie oraz skontaktuj się ze stacjš brzegowš.

Jeżeli alarm nie został potwierdzony przez stację brzegowš, nie trwa korespondencja w niebezpieczeństwie na RT na kanale 16 i nie odbierasz kolejnych alarmów na DSC, skontaktuj się ze stacjš brzegowš i przekaż odebrane wiadomoœci w formie jak poniżej:

MAYDAY
(numer MMSI, nazwa i sygnał wywoławczy (Call sign) stacji w niebezpieczeństwie)
THIS IS (numer MMSI, nazwa i sygnał wywoławczy (Call sign) stacji nadajšcej komunikat)
RECEIVED MAYDAY

Jeżeli widzimy, że inna osoba lub statek będšcy w niebezpieczeństwie nie może nadać komunikatu w niebezpieczeństwie (widzimy sygnały wzywania pomocy, ale nie odbieramy żadnej transmisji radiowej) lub statek nadał komunikat alarmowy na DSC, który nie został potwierdzony przez stację brzegowš (prawdopodobnie obiekt znajduje się poza obszarem A1). Możemy nadać komunikat na radiotelefonie w jej imieniu. Wzór takiego komunikatu znajduje się poniżej.

MAYDAY RALAY MAYDAY RALAY MAYDAY RALAY
THIS IS
(nazwa statku przekazujšcego komunikat)
THE FOLLOWING MAYDAY FROM (numer MMSI, nazwa i sygnał wywoławczy (Call sign) stacji w niebezpieczeństwie)
(komunikat odebrany ze statku w niebezpieczeństwie)
OVER

Jeżeli stacja statkowa ma kontakt ze statkiem, który nie ma łšcznoœci ze stacjš brzegowš a wysłał sygnał DISTRESS, to może ona w swoim imieniu potwierdzić (zresetować) komunikat DISTRESS, który został wysłany przez niego. Takie działanie może być przeprowadzone tylko na proœbę stacji brzegowej lub koordynatora akcji ratowniczej.

Łšcznoœć w niebezpieczeństwie ma najwyższy priorytet. Kanał 16 jest wtedy zajęty dla celów tej łšcznoœci, nie może być wykorzystywany do innych wywołań. W celu uciszenia stacji naruszajšcej ciszę radiowš należy zastosować następujšce procedury/zwroty:

 • SEELONCE MAYDAY - może zostać nadany przez stację w niebezpieczeństwie lub stację koordynujšcš akcję ratunkowš.
 • SEELONCE DISTRESS - może zostać nadany przez każdš stację.
 • PRUDONCE - oznacza, że przez okreœlony czas kanał 16 nie będzie używany do łšcznoœci alarmowej.
 • SEELONCE FEENEE - oznacza, że łšcznoœć w niebezpieczeństwie została zakończona.
Zwroty te dodaje się do wiadomoœci w formacie poniżej.

MAYDAY MAYDAY MAYDAY
THIS IS
(nazwa stacji w niebezpieczeństwie powtórzona 3 razy)
(data i czas UTC)
(numer MMSI, nazwa i sygnał wywoławczy (Call sign) stacji w niebezpieczeństwie)
(zwrot z powyższej listy)
OUT
Komunikat pilnoœci (URGENCY)

Drugi pod względem ważnoœci rodzaj wywołania, dotyczy bezpieczeństwa osób lub statku (np. pomoc medyczna). Czasami jest trudno okreœlić, do której kategorii komunikatu kwalifikuje się dana sytuacja. Przykładem może być utrata manewrowoœci i dryfowanie na skalisty brzeg. Jeżeli ocenimi, że mamy wystarczajšco dużo czasu, aby ktoœ mógłby nam pomóc "na spokojnie", to wydaje się, że komunikat URGENCY w tym wypadku wystarczy. Jeżeli natomiast czasu do wpadnięcia na skały zostało niewiele, to uzasadnionym będzie wezwanie pomocy DISTRESS, gdyż już niedługo będzie realne zagrożenie życia.

Najbardziej popularnymi sytuacjami sš proœba o poradę medycznš (Medico - kontakt z lekarzem za poœrednictwem stacji brzegowej), lub proœba o transport medyczny (Medivac). Aby wysłać komunikat URGENCY należy wybrać z menu odbiornika odpowiedni rodzaj komunikatu, Po wysłaniu wiadomoœci należy odczekać kilka minut, tak aby stacje mogły jš odczytać. Następnie nadać właœciwy komunikat za pomocš radiotelefonu w postaci jak poniżej.

PAN PAN PAN
ALL STATIONS, ALL STATIONS, ALL STATIONS THIS IS
(numer MMSI, nazwa i Call sign naszego statku)
POSITION (współrzędne geograficzne lub namiar i odległoœć od okreœlonego punktu)
(opis sytuacji, przyczyna, dla której wywołujemy, spodziewana pomoc itp.)
OVER

Po odbiorze komunikatu DSC powinniœmy prowadzić nasłuch na CH 16 w celu odbioru wiadomoœci pilnej. Jeżeli jesteœmy w stanie udzielić pomocy, zgłaszamy swojš gotowoœć na kanale 16. Jeżeli po odbiorze komunikatu na DSC, w cišgu 3 minut nie usłyszymy wiadomoœci na radiotelefonie, to powinniœmy powiadomić o tym fakcie najbliższš stację brzegowš.

Komunikat bezpieczeństwa (SAFETY)

Co do ważnoœci jest to trzeci rodzaj komunikatu DSC ale ważniejszy niż łšcznoœć rutynowa. Używany jest przy nadawaniu wiadomoœci dotyczšcych bezpieczeństwa żeglugi (MSI - Maritime Safety Information). Po nadaniu komunikatu bezpieczeństwa przez DSC powinniœmy dać czas operatorom innych stacji na odczytanie wiadomoœci, a następnie na kanale 16 nadać wiadomoœć bezpieczeństwa zaczynajšc od zwrotu Securite tak ja wzór poniżej. Komunikat bezpieczeństwa na DSC może być "zaadresowany" do wszystkich stacji lub indywidualnie (większoœć przystawki klasy D i większoœć radiotelefonów z DSC nie posiada tej możliwoœci). Poniżej komunikat RT dla wszystkich stacji.

SECURITE SECURITE SECURITE
ALL STATIONS, ALL STATIONS, ALL STATIONS
THIS IS
(numer MMSI, nazwa i Call sign naszego statku lub stacji brzegowej)
(anons komunikatu MSI i informacja na jakim kanale będzie nadawana)
OUT

Po odebraniu komunikatu DSC SAFETY należy przejœć na kanał 16 i odsłuchać komunikat. Wiele stacji brzegowych nie anonsuje wysyłania wiadomoœci za pomocš DSC jeżeli nadaje informacji o ustalonych i ogólnie znanych porach. Rozpoczyna bezpoœrednio od nadania anonsu na kanele 16. Przykładem jest prognoza pogody nadawana w języku angielskim i polskim o godz. 0935 i 2135 czasu lokalnego.

SECURITE SECURITE SECURITE
ALL STATIONS, ALL STATIONS, ALL STATIONS

Witowo radio
Weather forecast please listen on ...
Komunikat rutynowy (ROUTINE)

Komunikat ten ma najniższy priorytet łšcznoœci i służy zazwyczaj do wywołania innych statków, stacji brzegowych, stacji pilotowych, kapitanatów portów itp. Z menu radiotelefonu należy wybrać opcję wywołania rutynowego (Call), wprowadzić numer MMSI adresata (można go wybrać z ksišżki radiotelefonu) i wybrać kanał roboczy do łšcznoœci radiotelefonicznej. Wcisnšć klawisz funkcyjny "Send". Po odbiorze komunikatu grupowego na DSC można zaakceptować wywołanie lub odrzucić wywołanie. Radiotelefon automatycznie dostroi się na otrzymany w komunikacie kanał roboczy. Dalsza łšcznoœć będzie prowadzona na tym kanale.

Wywołanie do grupy statków (GROUP)

Ten rodzaj komunikatów ma priorytet rutynowy. Komunikat jest wysyłany do grupy statków posiadajšcych wspólny numer MMSI (numer grupowy rozpoczyna się od "0"). Wysyłajšc jeden komunikat armator może go przekazać wszystkim jednostkom. Z menu radiotelefonu należy wybrać opcję wywołania grupowego (Group Call). Wybrać kanał roboczy do łšcznoœci radiotelefonicznej. Wcisnšć klawisz funkcyjny "Send". Po odbiorze komunikatu grupowego na DSC można zaakceptować wywołanie lub odrzucić wywołanie. Radiotelefon automatycznie dostroi się na otrzymany w komunikacie kanał roboczy. Dalsza łšcznoœć będzie prowadzona na tym kanale.

Podstawowe zwroty w języku angielskim
Zwrot w języku angielskimZnaczenie
What is your name and call sign?Jaka jest nazwa waszego statku i znak wywoławczy?
How do you read me?Jak mnie odbieracie?
I read you ... Odbieram was ...
Bad le
Poor Słabo
Fair NieŸle
Good Dobrze
Excellent Doskonale
Stand by on VHF channel ... Utrzymujcie nasłuch na kanale ... UKF
Standing by on VHF channel ... Utrzymuję nasłuch na kanale ... UKF
Keep contact on VHF channel ... vUtrzymuj kontakt na kanale ... UKF
Change to channel ... PrzejdŸ na kanał ...
I cannot read you Nie mogę was odebrać!
I cannot understand you Nie ogę was zrozumieć
Correction Poprawka.
I am ready to to receive your message Jestem gotów do odbioru waszej wiadomoœci.
I am bot ready to receive your message Nie jestem gotów do odbioru waszej wiadomoœci.
I do not have channel ''' please, use channel ... Nie posiadam kanału ... proszę użyć kanału ...
What is damage?Jakie sš uszkodzenia?
No damage. Nie ma uszkodzeń.
No power supply. Brak zasilania.
I am not under command. Nie odpowiadam za swoje ruchy.
No person injured. Nie ma rannych.
I have leak. Mam przeciek.
I have dangerous list. Mam niebezpieczny przechył.
What assistance do you require? Jakiej pomocy potrzebujecie?
I require escort. Potrzebuję asysty.
I require tugs. Potrzebuję holowników.
I am adrift near position ... Dryfuję w pobliżu pozycji ...
I must abandon ship. Muszę opuœcić statek.
What is your position? Jaka jest twoja pozycja?
My position is 54 degrees 50 minutes north, 19 degrees, 16 minutes east ... south, ... west Moja pozycja 54 stopnie 50 minut szerokoœci północnej, 19 stopni, 16 minut długoœci wschodniej.
What is your present course and speed? Jaki jest twój obecny kurs i prędkoœć?
I lost person overboard in position ... Z mojego statku człowiek wypadł za burtę na pozycji ...
What problems do you have? Jakie masz kłopoty?
I have problems with engine. Mam problemy z silnikiem.
I have problems with steering gear. Mam problemy z urzšdzeniem sterowym.
I have problems with propeller. Mam problem ze œrubš.
I am manoeuvring with difficulty. Manewruję z trudnoœciš.
Keep clear of me. Trzymaj się z dala ode mnie.
I try to proceed without assistance. Próbuję płynšć bez pomocy.
I need help. Potrzebuje pomocy.
I am sinking Tonę.
I am in fire. Mam pożar.
I have been in collision. Zderzyłem się.
I am aground. Jestem na mieliŸnie.
What assistance is required? Jakiej pomocy potrzeba?
I require... Potrzebuję ...
A lifeboat. Łodzi ratunkowej.
A helicopter. Œmigłowca.
Medical assistance. Pomocy lekarskiej.
Fire-fighting assistance. Pomocy w zwalczaniu pożaru.
A tug. Holownika.
What is weather situation in your position? Jaka jest pogoda na twojej pozycji?
Wind ... force Beaufort. Wiatr ... siła ... stopni Beauforta.
Visibility ... metres/milesWidzialnoœć ... metrów/mil morskich.
What is wind direction in your position? Jaki jest kierunek wiatru na twojwj pozycji?
What is wind force in your position? Jaka jest siła wiatru na twojej pozycji?
Wind backing. Wiatr kręci w lewo.
Wind veering. Wiatr kręci w prawo.
What is visibility in your position? Jaka jest widzialnoœć na twojej pozycji?
Visibility in my position ... meters / nautical miles. Widzialnoœć na mojej pozycji wynosi ... metrów / mil morskich.
Visibility is reduced by mist / fog / snow / dust / rain. Widzialnoœć jest zmniejszona z powodu mgiełki / mgły / œniegu / pyłu / deszczu.
System NAVTEX

NAVTEX jest systemem rozgłaszania wiadomoœci MSI (Maritime Safety Information - Morskie Informacje Bezpieczeństwa). Wysyłane sš za pomocš niego: ostrzeżenia nawigacyjne i meteorologiczne, prognozy pogody i inne pilne wiadomoœci zwišzane z bezpieczeństwem nawigacji w obszarze morskim A1 i A2.

Nadajniki umieszczone na stacjach brzegowych CRS (Coast Radio Station – Stacja Brzegowa) i pracujš na następujšcych częstotliwoœciach:

 • 518 kHz MF (fale œrednie) – wiadomoœci transmitowane sš w języku angielskim – okreœlany jako międzynarodowy NAVTEX.
 • 490 kHz MF (fale œrednie) – wiadomoœci MSI oraz/lub inne informacje transmitowane w języku lokalnym przeznaczone dla małych jednostek – system okreœlany jest mianem Narodowy NAVTEX.
 • 4209,5 kHz (fale krótkie) – stosowany w rejonach tropikalnych, gdzie odbiór na częstotliwoœciach MF może być utrudniony.

Zasięg nadajników jest regulowany za pomocš regulowania mocy. Nakładanie się sygnałów z różnych stacji nadawczych nie może być wyeliminowane wyłšcznie poprzez zmniejszenie mocy nadajników. Z tego względu wprowadzono podział czasu nadawania poszczególnych stacji na interwały. Każda stacja posiada dziesięciominutowy okres transmisji w każdej godzinie. W przypadku, gdy stacja posiada ważnš wiadomoœć do natychmiastowego przekazania poza własnym czasem transmisji, następuje uzgodnienie ze stacjš sšsiadujšcš CRS przerwania jej transmisji, umożliwiajšc tym samym natychmiastowš transmisję ważnej/priorytetowej wiadomoœci bez zakłóceń.

Służba NAVTEX jest częœciš WWNWS (World Wide Navigational Warning Service – Ogólnoœwiatowy System Rozgłaszania Ostrzeżeń Nawigacyjnych). WWNWS jest skoordynowanš globalnš służbš dystrybucji ostrzeżeń nawigacyjnych. Ostrzeżenia te w systemie GMDSS w obszarach morskich A1 oraz A2 sš transmitowane poprzez NAVTEX, w obszarze A3 poprzez satelitarny system SafetyNET, natomiast poza tymi obszarami przez radioteleks na falach krótkich.

W ramach WWNWS wody morskie zostały podzielone na 16 obszarów morskich nazwanych NAVAREA (NAVigational AREAs), które oznaczono liczbami rzymskimi. Znajdujšce się w ich obrębie stacje brzegowe CRS NAVTEX zostały oznaczone pojedynczymi, dużymi literami alfabetu od A do Z. Bałtyk należy do obszaru I, którego koordynator mieœci się w Anglii. WWNWS wyróżnia 3 rodzaje ostrzeżeń nawigacyjnych:

 1. ostrzeżenia NAVAREA – sš wydawane/publikowane przez koordynatora NAVAREA i zawierajš informacje niezbędne dla bezpiecznej nawigacji jednostek oceanicznych. Dotyczš one zwłaszcza głównych tras oceanicznych i obszarów A3 oraz A4 systemu GMDSS, gdzie wiadomoœci przez satelitarny system SafetyNET oraz radioteleks,
 2. ostrzeżenia przybrzeżne (COASTAL) – również wydawane/publikowane przez koordynatora krajowego i zawierajš wiadomoœci niezbędne do zapewnienia bezpiecznej nawigacji w danym obszarze. Dotyczš one obszarów w odległoœci do 400 Nm od stacji brzegowej CRS, ale w granicach uzgodnionych z sšsiadujšcym koordynatorem,
 3. ostrzeżenia lokalne (LOCAL) – sš wydawane/publikowane przez lokalnego koordynatora np. przez port lub kapitanat portu. Zawierajš informacje wymagane do zapewnienia bezpiecznej nawigacji w obszarze portu, wodach przybrzeżnych lub wewnętrznych.
Dla obszaru Bałtyku w poniższej tabeli zestawiono parametry stacji brzegowych NAVTEX należšcych do obszaru I.
Częstotliwoœć Nazwa stacji Identyfikator stacji Kraj Szerokoœć geograficzna Długoœć geograficzna Zasięg Czas transmisji (UTC) Język
518 kHz Bjuröklubb H Szwecja 64° 28' N 21° 36' E 300 Mm 0110, 0510, 0910, 1310, 1710, 2110 Angielski
518 kHz Gisövshammar J Szwecja 55° 29' N 14° 19' E 300 Mm 0130, 0530, 0930, 1330, 1730, 2130 Angielski
518 kHz Tallinn U Estonia 59° 30' N 24° 30' E 300 Mm 0320, 0720, 1120, 1520, 1920, 2320 Angielski

Budowa wiadomoœci NAVTEX

Format wiadomoœci NAVTEX odebranej przez urzšdzenie wyglšda następujšco:
ZCZC B1B2B3B4

TEKST WIADOMOŒCI

NNNN
Poszczególne znaki wiadomoœci oznaczajš:

 • ZCZC – poczštek wiadomoœci,
 • B1 – identyfikator stacji i obszaru pokrytego przez stację,
 • B2 – typ wiadomoœci – wyjaœnienie znajduje się w tabeli poniżej,
 • B3 i B4 – tworzš dwucyfrowy numer wiadomoœci. Numeracja rozpoczyna się od 01, sekwencja kończona jest numerem 99. Ta numeracja jest wykorzystywana przez odbiornik w celu uniknięcia drukowania wiadomoœci już wczeœniej otrzymanych. Numer 00 jest zarezerwowany dla wiadomoœci o najwyższym priorytecie, które sš zawsze drukowane,
 • TEKST WIADOMOŒCI – rozpoczyna się od nazwy stacji nadawczej i czasu transmisji,
 • NNNN – zawsze kończy wiadomoœć, jeżeli została prawidłowo odebrana.

Typ wiadomoœci (B2)Opis rodzaju
AOstrzeżenia nawigacyjne (nie mogš być usunięte z nasłuchu)
BOstrzeżenia meteorologiczne (nie mogš być usunięte z nasłuchu)
CRaporty lodowe
DR (Search and Rescue) – wiadomoœci nt poszukiwania i ratowania oraz aktów piractwa (nie mogš być usunięte z nasłuchu)
EPrognozy pogody
FWiadomoœci dotyczšce pilotażu
GAIS (Automatic Identification System) – system automatycznej identyfikacji statków
HLORAN (Long Range Navigational system) wiadomoœci systemu
ISATNAV (Satellite Navigational Systems, dla przykładu GPS, GLONASS, GALILEO) wiadomoœci
JInne systemy nawigacyjne (wiadomoœci dotyczšce serwisów radiowych)
KOstrzeżenia nawigacyjne (nie mogš być usunięte z nasłuchu)
LSerwisy specjalne
VSerwisy specjalne. Serwis dla rybaków (tylko w USA)
WSerwisy specjalne
XSerwisy specjalne
YSerwisy specjalne
ZBrak wiadomoœci do przekazania

Przykłady wiadomoœci NAVTEX:

Stacja, data, typ wiad.Oryginalna treœć wiadomoœci
Nitron, Szwecja,
25-02-2012 09:41,
typ wiadomoœci A
ZCZC KA31 KA 31 TTT AVURNAV CHERBOURG 008/12 THAMES - TSS VIRTUAL AIS BEACONING ETABLISHED - MMSI NUMBER 992271114 - HINDER 1 BUOY. POSITION (WGS 84) : 51-20,800 N - 002 11,000 E. NNNN
Gislovhammer, Szwecja,
25-02-2012 09:41,
typ wiadomoœci A
ZCZC JA87 071130 UTC FEB GERMAN NAV WARN 128 WESTERN BALTIC. FEHMARNBELT. 'KO6-T63' SUPERBUOY 54-36N 011-09E TEMP. RE*LACED B**LIGHTBUO*, ISO.8S, WI*H*UT RACON. NNNN
Tallinn, Estonia,
24-02-2012 00:05,
typ wiadomoœci A
ZCZC UA90 2*W*** ************* *O*G**W**** *****J*** ***VB*Z**FUV****KEJ******** ************** BAY OF BISCAY BULLETIN (METAREA 2)* ME*EO-FRANCE**H* *E **EB*20** ** 1 : *WARNI*G**C *NONE. 2 : GEN*RA* *YNOPSI*, THU 2* *AT 12 *TC*** HIGH 1033 BAY OF BISC**, EXP*1032 PAZENN BY *TXPP UTC. 3 : FCST TO SAT 25 *AT 00 UTC IROISE, Y*U :* VRB * O***E* * **OCHEBO**E :** *NE** ** O* NE** *R 4 **OC **B ****FINISTERRE : VRB 2*OR 3 IN S, E *R NE 4*O***T IN N. *ROUGH. *W SW*L**** *VRB 2*O**3*LOC E*OR NE*** *** NO GALE EXP. ** **NN*** ** *AVUR*AV BREST 1*PXQW* CA*TABRICO *UNNERY E*ERCISE**IN A*E* B*UNDED**Y F*OM *RE RTN *O *R* **N BE*WEE* 1*** *AN* 4* *A*T******* ***********PAZEN* - AR-*MEN**GUNNERY EX**CI*ES*IN *' *D*1**E *S K****T *WIT*IN **T********Z*Z*** ROC*EBONNE - GAS*OGNE* GU**ER**EXE*CISE* I* ** 16A** KCHART 6990Z) WITHIN*15 *IL** RADIUS OF *RY PON*T** - 004*RYN*W W** - 26 FEB 2012 :*Q*P*** * NNNN

Skróty stosowane w wiadomoœciach NAVTEX

SkrótWyjaœnienie
kierunki wiatrów
Npółnocny
NEpółnocno-wschodni
Ewschodni
SEpołudniowo-wschodni
Społudniowy
SWpołudniowo-zachodni
Wzachodni
NWpółnocno-zachodni
pozostałe
BACKskręcajšcy w lewo
BECMGprzechodzšcy
BLDNrozbudowujšcy się
C-FRONTfront zimny
CFNT
DECRmalejšcy
DPNspadajšcy
EXPoczekiwany
FCSTprognoza
FLNwypełniajšcy
FLWnastępujšcy
FMod / z
FRQczęsty/ częstotliwoœć
HPAhektopascal
HVYduży lub ciężki
IMPRwzmacniać/rozwijać
INCRwzrastać/wzrastajšcy
INTSFintensywny
ISOLodosobniony
KMHkm/h
KTwęzeł
LATszerokoœć geograficzna
LONGdługoœć geograficzna
LOClokalny
LTczas lokalny
Mmetr
METmeteo
MODumiarkowany
MNmile morskie
NOSIGbrak wyraŸnej zmiany
NXTnastępny
OCNLrzadki, sporadyczny
O-FRONTfront zokludowany
OFNT
POSSmożliwy
PROBprawdopodobny
QCKYszybki
QSTNRprawie stacjonarny
QUADćwiartka
RPDYnagły lub nagle
SCTrozpraszać lub rozproszony
SEVciężki lub surowy
SVR
SHWRSopady przelotne
SH
SIGznaczny
SLGTsłaby
SLT
SLWYwolny
STNRstacjonarny
STRGmocny
TEMPOtymczasowy
TENDperspektywa, trend
UTCczas uniwersalny
VEERskręcać w prawo, skręcajšcy wprawo
VISwidocznoœć
VRBzmienny
W-FRONTfront ciepły
WFNT

Obsługa odbiornika NAVTEX

Standardowy odbiornik NAVTEX poza oczywistš funkcjš włšczenia/wyłšczenia (ON/OFF) i regulacji poziomu podœwietlenia wyœwietlacza powinien posiadać możliwoœć wyboru stacji brzegowej dzięki, której mogš zostać zaprogramowane do odbioru lub wydruku wiadomoœci tyko z wybranych stacji. Odbiór wiadomoœci z danej stacji może być ustawiony włšczony lub zablokowany, może też być ustawiony w tryb automatyczny, w którym odbiór lub blokada wiadomoœci jest automatycznie ustalana w zależnoœci od pozycji statku. W takim przypadku wymagane jest podłšczenie odbiornika do Ÿródła danych np. GPS. Odbiornik NAVTEX można też ustawić do odbioru tylko wybranych typów wiadomoœci, oczywiœcie z wyłšczeniem typów A, B i D. IMO rekomenduje także, aby wiadomoœć typu L nie była odrzucana. Większoœć odbiorników używa dużych liter alfabetu do wskazania identyfikatorów brzegowych stacji CRS ustawionych w trybie odbioru, z kolei małymi literami oznaczone sš stacje znajdujšce się w trybie blokady. W standardowych ustawieniach odbiornika wszystkie wiadomoœci ustawione sš w trybie odbioru. W odbiorniku możliwe może być ustawienie błędu odbioru czyli maksymalny poziom błędu przy odbiorze wiadomoœci. W przypadku przekroczenia tego poziomu wiadomoœci nie sš wyœwietlane/drukowane. Standardowo poziom ten wynosi 30%

Zalecenia użytkowania odbiorników NAVTEX
 • Jeżeli odbierane wiadomoœci sš drukowane należy pamiętać o zaopatrzeniu jednostki w wystarczajšcš iloœć papieru przed rozpoczęciem każdej podróży,
 • Odbiornik powinien być uruchomiony co najmniej cztery godziny przed rozpoczęciem podróży. Zapewni to odbiór co najmniej jednej wiadomoœci ze stacji w jej czasie nadawania. W przypadku, gdy jednostka (statek, jacht) odbywa częste podróże zaleca się utrzymywać odbiornik cišgle włšczony (aby nie utracić ważnych komunikatów, które mogš wpłynšć na bezpieczeństwo podróży),
 • Instrukcja obsługi odbiornika powinna być dostępna obok urzšdzenia. Należy pamiętać, iż istniejš znaczne różnice w programowaniu, dostępie do funkcji itd. w zależnoœci od typu urzšdzenia i producenta, wodoodporna kopia mapy obszarów, przez które jednostka będzie płynšć powinna być dostępna na burcie. Mapa powinna zawierać: granice obszarów, stacje CRS i ich identyfikatory, czasy transmisji stacji. Mapa powinna być umieszczona w pobliżu odbiornika. Pamiętajmy, iż wszystkie te informacje można znaleŸć w tomie III i V ALRS („radiosygnały”).
 • Odbiornik powinien być ustawiony do odbioru tylko tych wiadomoœci, które załoga chce odbierać. Domyœlnie odbiornik odbiera wszystkie/większoœć wiadomoœci (taka jest rekomendacja). Jednakże oczywistym jest, iż np. w przypadku braku na statku systemu pozycjonowania Loran, to wiadomoœci nt. pracy tego systemu powinny być odrzucone.
 • Szczególnš uwagę należy zwrócić na programowanie odbioru wiadomoœci ze stacji i ich typów, ponieważ w obu przypadkach te same duże litery alfabetu A..Z sš w użyciu, co może doprowadzić do niejasnoœci. Operator może być przekonany, że programuje odbiór stacji CRS, podczas gdy w rzeczywistoœci może programować odbiór typu wiadomoœci.
 • W odbiornikach jednokanałowych, częstotliwoœć 518 kHz powinna być zawsze wybrana. Możliwe jest przełšczenie odbiornika na częstotliwoœć 490 kHz, jednakże tylko na kilka minut wyłšcznie do odbioru wiadomoœci podczas czasu transmisji danej stacji CRS.
 • W przypadku odbioru wiadomoœci niepełnej lub nieczytelnej, odpowiednia stacja CRS powinna być o tym powiadomiona. W treœci przekazu należy podać czas odbioru w UTC oraz pozycję jednostki. Takie zgłoszenia pomogš usprawnić system.
 • Jakiekolwiek spostrzeżenie istotne dla bezpieczeństwa nawigacji dokonane podczas podróży powinno zostać natychmiast zgłoszone do najbliższej stacji brzegowej CRS lub innej stacji, tak aby wszystkie jednostki przebywajšce w tym akwenie zostały poinformowane o zdarzeniu poprzez system NAVTEX (o ile stacja CRS uzna, że wszystkie jednostki w jej obszarze odpowiedzialnoœci powinny tš informację uzyskać).

Radiopława EPIRB
UWAGA ! Radiopława może być użyta tylko wtedy, gdy zagraża bezpoœrednie niebezpieczeństwo.

Radiopława EPIRB jest urzšdzeniem służšcym do alarmowania, które po uruchomieniu nadaje swój własny numer oraz pozycję (jeżeli ma wbudowany GPS) statku znajdujšcego się w bezpoœrednim niebezpieczeństwie do oœrodków MRCC.

System COSPAS-SARSAT

COSPAS-SARSAT jest systemem służšcym przekazywaniu, poprzez satelity geostacjonarne i okołobiegunowe, sygnałów alarmowych nadawanych z urzšdzeń awaryjnych do oœrodków SAR. System obsługuje trzy typy urzšdzeń:

 • EPIRB - radiopławy morskie 406MHz.
 • ELT - lokalizatory lotnicze (Emergency Locator Transmitter).
 • PLB - lokalizatory indywidualne (Personal Locator Beacons).

Urzšdzenia te nadajš sygnał alarmowy na częstotliwoœci 406 MHz, który zostaje przekazany kolejno poprzez: satelity systemu COSPAS-SARSAT do terminali naziemnych LUT (Local User Terminals) połšczonych z MCC (Mission Control Centres), które to centra dostarczajš sygnał do właœciwego oœrodka MRCC, który będzie koordynował akcję ratunkowš w rejonie, gdzie zdarzył się wypadek.

W skład systemu wchodzš satelity znajdujšce się na niskich orbitach biegunowych LEOSAR (Low-altitude Earth Orbit) i na orbicie geostacjonarnej GEOSAR (Geostationary Earth Orbit).

Na orbitach okołobiegunowych znajdujš się dwie satelity LEOSAR rosyjskiego systemu COSPAS i dwie satelity SARSAT (wspólne przedsięwzięcie USA, Kanady i Francji). Okres ich obiegu wokół Ziemi wynosi około 120 minut. Orbity sš tak wyznaczone, aby zapewnić pokrycie obszaru całej kuli ziemskiej. System ten nie zapewnia natychmiastowego przekazania alarmu. Ze względu na parametry orbit czas wykrycia sygnału alarmowego jest dłuższy w rejonach równikowych, a krótszy w polarnych i wynosi œrednio 45 minut. Po wykryciu sygnału satelita, wykorzystujšc efekt Dopplera, okreœla położenie urzšdzenia z dokładnoœciš około 3-5 Mm

Na orbicie geostacjonarnej (35700 km nad powierzchniš Ziemi) pracujš 4 satelity systemu COSPAS-SARSAT, które zapewniajš skuteczne wykrycie sygnału alarmowego w obszarze pomiędzy równoleżnikami 70°N i 70°S. Satelity GEOSAR zapewniajš cišgłe pokrycie znacznego obszaru Ziemi. Ponieważ, sš nieruchome względem Ziemi, nie mogš wykorzystać efektu Dopplera do okreœlenia pozycji katastrofy. Pozycja w systemie może być okreœlona za pomocš satelitów LEOSAR lub otrzymana z odbiornika radiopławy GPS samej radiopławy.

Radiopława VHF-DSC

W rejonie A1 można stosować radiopławy VHF-DSC nadajšce na kanale 70 VHF następujšce informacje: rodzaj zagrożenia (wysyła EPIRB transmission), numer MMSI, pozycję pod warunkiem, że posiada wbudowany odbiornik GPS

Uruchomienie radiopławy
 • Wycišgnij radiopławę z pojemnika/zaczepu i zabierz jš ze sobš.
 • Rozwiń i zamocuj załšczony do radiopławy sznurek i zamocuj go œrodka ratunkowego.
 • Włšcz radiopławę ręcznie. Jeżeli jest to radiopława automatyczna, to wrzucenie do wody spowoduje automatycznš aktywację
Uruchomiona radiopława błyska silnym œwiatłem stroboskopowym co kilka sekund.

W wypadku, gdy radiopława nie zostanie zabrana i jest wyposażona w zwalniak hydrostatyczny, to po zatonięciu samodzielnie wypłynie na powierzchnię wody i włšczy się. Należy tylko jš odszukać i doczepić do œrodka ratunkowego.

Odwoływanie fałszywych alarmów

Jeżeli radiopława została uruchomiona przez przypadek, należy natychmiast odwołać fałszywy alarm powiadamiajšc stację brzegowš lub MRCC. W obszarze A1 wystarczy na kanale 16 VHF odwołać alarm. Po otrzymaniu potwierdzenia należy osuszyć "sea switch" i przesunšć przełšcznik na pozycję "OFF". Jeżeli pomimo wyłšczenia radiopława nadal błyska oznacza to że nie wyłšczyła się. Jeżeli zaistnieje taka sytuacja należy włożyć jš do metalowego pojemnika lub przynajmniej obłożyć antenę foliš aluminiowš w celu zredukowania emisji sygnału. W przeciwnym przypadku należy umieœcić biję w oryginalnym pojemniku lub zaczepie.

Testowanie i konserwacja radiopławy
Procedurę testowania należy wykonywać co miesišc. Przełšcznik musi się znajdować się w pozycji OFF lub SAFE.
 1. Przeprowadzić inspekcję wzrokowš, zwracajšc szczególna uwagę na wszelkie uszkodzenia mechaniczne radiopławy i pojemnika. W przypadku zabrudzenia, zaleca się umycie jej słodkš wodš.
 2. Sprawdzić, czy sznurek jest sklarowany, właœciwie przymocowany do radiopławy i nie jest przywišzany do jakiejkolwiek częœci statku.
 3. Sprawdzić, czy data ważnoœci baterii nie upłynie w trakcie najbliższej podroży. Jeżeli jest wyposażona z zwalniak hydrostatyczny, to też sprawdzić czy jego data ważnoœci nie skończy się w trakcie najbliższej podróży.
 4. Przeprowadzić standardowy test użytkownika wciskajšc klawisz TEST. Pozytywny wynik testu jest potwierdzeniem, że sprawne sš następujšce elementy urzšdzenia: bateria, nadajnik oraz œwiatło stroboskopowe. W zależnoœci od modelu radiopławy wynik testu zostaje potwierdzony sygnałem œwietlnym i/lub dŸwiękowym.

Podczas testu radiopławy z wbudowanym GPS sprawdzany jest również odbiornik GPS. Ponieważ jednak zużywa on baterię, może być wykonywany tylko okreœlonš iloœć razy. Zaleca się, aby wykonywać go po wymianie baterii oraz w przypadku, gdy mamy uzasadnione wštpliwoœci co do poprawnego działania odbiornika. Test zazwyczaj trwa około 15 minut, a wynik jest sygnalizowany, w zależnoœci od modelu, za pomocš œwiatła i/lub dŸwięku. W przypadku, gdy wynik testu będzie negatywny musimy zwrócić radiopławę do autoryzowanego serwisu. Jeżeli zbliża się data upływu ważnoœci baterii możemy zwrócić radiopławę do autoryzowanego serwisu lub zamówić nowa baterię i wymienić jš samodzielnie. Tak samo można postšpić ze zwalniakiem hydrostatycznym.

W przypadku, gdy radiopława została uruchomiona musimy zwrócić jš do autoryzowanego serwisu w celu wymiany baterii.

Transponder radarowy SART

Transponder radarowy SART (Search and Rescue Transponder), jest przenoœnym urzšdzeniem przeznaczonym do nadawania sygnału wzywania pomocy każdemu statkowi/samolotowi/helikopterowi znajdujšcemu się w obszarze poszukiwania rozbitków. Lokalizacja urzšdzenia SART odbywa się przy pomocy własnych radarów pokładowych pracujšcych w paœmie X.

Transponder musi zostać zabrany na tratwę/szalupę podczas opuszczania statku. Na œrodku ratunkowym powinien być umieszczony jak najwyżej - minimum 1 metr nad poziomem wody i natychmiast uruchomiony, czyli włšczony w stan oczekiwania (Standby Mode). Pozwoli to na automatyczny odzew transpondera w przypadku odbioru wišzki radarowej pasma X od radarów jednostek uczestniczšcych w operacji poszukiwania i ratowania. Dodatkowo fakt ten zostanie zasygnalizowany błyskiem lampki i sygnałem dŸwiękowym dla osób znajdujšcych się na œrodku ratunkowym.

OdpowiedŸ z transpondera odebrana przez statkowe urzšdzenia radarowe (w paœmie X) zostanie wyœwietlona na jego ekranach w formie 12 punktów/łuków/okręgów (w zależnoœci od odległoœci od transpondera) umieszczonych w linii w równych odstępach. Uformowana linia punktów stanowić będzie namiar, natomiast jej najbliższy punkt wskazuje przybliżonš pozycję transpondera SART. W miarę zbliżania się do celu punkty będš przechodziły w łuki, aż do pełnych okręgów. Można wtedy zmniejszyć moc radaru.

widok na ekranie odległoœć powyżej 1Mm widok na ekranie odległoœć poniżej 1Mm widok na ekranie odległoœć poniżej 0,1Mm

Transponder radarowy czerpie energię z wbudowanej baterii, której energia powinna wystrczyć na 96 godzin czuwania i 8 godzin nadawania (wysyłania odpowiedzi).

Kurs na Œwiadectwo Operatora Łšcznoœci Bliskiego Zasięgu (polecany przez nas)
Powrót na górę strony
 Akademicki Klub Morski w Gdańsku, adres korespondencyjny: ul. Stogi 18, 80-642, Gdańsk - Górki Zachodnie, NIP 584-02-54-136, e-mail:akm@akm.gda.pl