AKM GdaŁâ€žsk.
odwiedzono nas:
417450 razy
od 21-06-2016.
POLSKI    ENGLISH
AKM na facebook'u

Wspierajš nas:

ŁÂťaglownia Bryt Sails.
Sklep Wind.
Wydawnictwo MARPRESS.

Przepisy odnoszšce się do bojek DS

Duńskie Stowarzyszenie Klubów Żeglarskich zainstalowało ok. 150 bojek cumowniczych na terenie swoich wód terytorialnych. Boje cumownicze sš koloru żółtego z czarnymi literami "DS" (Dansk Sejlunion - Duńskie Stowarzyszenie Żeglarskie).

Obowišzujš następujšce zasady korzystania z bojek DS

Korzystanie z bojek jest zarezerwowane dla członków klubów zrzeszonych w Duńskim Stowarzyszeniem Żeglarskim. Flensburg Yacht Club (FYC) jest członkiem DS. Bandera FYC to biała flaga z dwiema czerwonymi poziomymi liniami i tarczš pokazujšcš dwa lwy). Banerka musi być wystawiona na maszcie.

Następujšce zasady muszš być przestrzegane:
  • Używanie bojki nie może trwać dłużej niż 24 godziny.
  • Nie wolno przekraczać maksymalnego obcišżenia 15 ton. Kilka jednostek może cumować do jednej bojki, jeœli maksymalne obcišżenie nie będzie przekroczone. Za obcišżenie przyjmuje się wagę statku.
  • Korzystanie z wszystkich bojek odbywa się na własne ryzyko. Za wszelkie uszkodzenia, które mogš wystšpić podczas korzystania z nich DS nie odpowiada.
Używanie bojek przez więcej jachtów jest możliwe według okreœlonych zasad:
  • Pierszy jacht, który przycumował do bojki decyduje czy następne powinny cumować bezpoœrednio do bojki z jego (lub innego jachtu) boku lub do jego rufy.
  • Ostatnia cumujšca łódŸ musi zapewnić bezpieczny zakres odległoœci i przestrzegać zasad cumowania w stosunku do wczeœniej zacumowanych łodzi
  • Podczas użytkowania bojek należy przestrzegać Międzynarodowych Przepisów o Zapobieganiu Zderzeniom na Morzu w szczególnoœci prawidła 30 (Prawidło 30 - Statki zakotwiczone i statki na mieliŸnie).

Wyznaczone miejsca na mapach w dołšczonym dokumencie sš przybliżone. Mapki nie mogš być używane do nawigacji.

Link do oryginalnego dokumentu Duńskiego Stowarzyszenia Klubów Żeglarskich
 Akademicki Klub Morski w Gdańsku, adres korespondencyjny: ul. Stogi 18, 80-642, Gdańsk - Górki Zachodnie, NIP 584-02-54-136, e-mail:akm@akm.gda.pl